Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.

  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.

  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

Twitter