Flere brukere

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Flere brukere

Regjeringen besluttet i 2014 at brukere utenfor nødetatene med et ansvar for samfunnssikkerhet skal få mulighet til å søke om å bli bruker av Nødnett.
  • Ulike kriser krever ulike aktører, og flere aktører med et nød- og beredskapsansvar har koblet seg på Nødnett.

Flere brukere knyttet til et felles robust landsdekkende kommunikasjonsnett gir nye muligheter til informasjonsdeling og økt samarbeid på tvers av geografiske og organisatoriske grenser.

Det legges vekt på å oppnå en størst mulig samfunnsmessig gevinst gjennom en bred utnyttelse av Nødnett.

Vurderinger

For eventuelt å kunne bli bruker av Nødnett, vil det bli gjort en vurdering av de som ønsker å bli brukere. Virksomheter som inngår i minst ett av følgende områder innen samfunnssikkerhet skal gis mulighet til å søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å bli bruker i Nødnett:

  • Aktør som samarbeider tett med nødetatene

  • Virksomhet som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur

  • Virksomhet som har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner

  • Virksomhet som er utøver av viktige samfunnstjenester 

  • Statlig eller kommunal virksomhet som har et definert ansvar innen beredskap

Mulige brukergrupper

Basert på kravene over ser man for seg at følgende brukergrupper kan vurderes:

Redningsressursene Andre beredskapsbrukere

Viktige samfunnsmessige tjenester

 Sivilforsvaret

Elforsyning

 Pleie og omsorg
 Hovedredningssentralene  Forsvaret  Trafikketater
 Redningshelikopter  Kommunal beredskap  Havnevesen
 Frivillige hjelpeorganisasjoner  Tollvesen  Kommunenes tekniske etater
 Redningsselskapet  Vegvesen  Eiere av kritisk infrastruktur
   Industrivern  
   Oljevern  
   Kystverket  
   Fengselsvesen  
   Annen statlig beredskap  

 

Det er etablert en dialog med flere aktuelle brukere i oversikten over, og per i dag bruker flere av disse Nødnett.

Ved spørsmål, ta kontakt med avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon i DSB på telefon 23 00 57 00 eller e-post postmottak@dsb.no.

Flere brukere tilknyttet Nødnett vil bidra til å øke samfunnets beredskapsevne ved at det gir nye muligheter for informasjonsdeling og økt samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser.

Regjeringen har derfor besluttet at virksomheter som inngår i minst ett av følgende områder kan søke DNK om å få bli bruker av Nødnett:

·    Aktør som samarbeider tett med nødetatene

·    Virksomhet som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur

·    Virksomhet som har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner

·    Virksomhet som er utøver av viktige samfunnstjenester

·    Statlig eller kommunal virksomhet som har et definert ansvar innen beredskap