Dekningsutbedringer

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekningsutbedringer

Det er utfordrende å oppnå fullgod dekning i Nødnett på alle steder i Norge. Dette gjelder hovedsakelig nasjonalparker som ikke har vært omfattet av utbyggingen, samt i områder uten eksisterende infrastruktur.

Etterhvert som at Nødnett har vært i bruk over en viss tid og man har fått lokal erfaring med dekningen, er det naturlig at det fremkommer ønsker fra brukerne om forbedret dekning. Det vil også kunne oppstå endringer i selve nettet, for eksempel ved at basestasjonslokasjoner av ulike årsaker ikke lenger er gunstige eller mulige.

I enkelte tilfeller vil brukeropplevde dekningsutfordringer skyldes midlertidige tekniske feil, og slike feil skal umiddelbart rettes av driftsleverandøren for Nødnett i henhold til fastsatte rutiner. I andre tilfeller kan det være mulig å opppnå bedre dekning et konkret sted gjennom bruk av spesialapparater eller ved installasjon av spesialforsterkere, for eksempel for å sikre innendørsdekning i et bygg. Noen ganger vil det imidlertid ikke være mulig å oppnå ønsket dekning uten at nettet utvides med bygging av mer infrastruktur. 

Rammer for finansiering av dekningsutbedringer

Utbyggingen av Nødnett er ferdigstilt med den dekningen som opprinnelig var spesifisert i samråd med brukere fra nødetatene. Enkelte tiltak for forbedring av dekning ble iverksatt i 2016 innenfor eksisterende rammer. Nødnett er ikke lenger finansiert som utbyggings­prosjekt og vil derfor i det videre følge vanlig budsjetterings- og bevilgningsregimer. Ved etablering av tilleggsdekning må det påregnes både investeringskostnader og økning i driftskostnader. 

Det foreligger ingen konkrete planer for tilleggsutbygging av dekning i nettet per i dag. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har synliggjort behovet for fremtidige utvidelser og utbedringer av dekning i Nødnett overfor Justis- og beredskapsdepartementet. Dersom det settes av årlige rammer for dekningsforvaltning vil DSB kunne prioritere utbedringsområder på bakgrunn av innmeldte ønsker og behov fra beredskapsbrukerne. Dersom DSB ikke får tildelt midler til dekningsforvaltning, vil brukerorgansiasjoner selv måtte finanisere ønsket utbedring.

Kartlegging av dekningsutfordringer

Kartlegging av dekningsutfordringer baseres i dag, og i det videre, på innmeldte saker fra brukerne via definerte prosedyrer. Brukerne melder inn opplevde problemer og utfordringer med dekning til sine respektive driftsorganisasjoner. Opplevde dekningsutfordringer kan skyldes feil i nettet, feil på utstyr, støy fra andre elektriske komponenter, feil bruk av terminal, etc. Innmeldingene håndteres i henhold til definerte prosesser og innmeldingene analyseres for å kunne skille reelle feil fra mangel på dekning. Feil skal løses fortløpende.

DSB vil systematisere reelle dekningsutfordringer etter geografi, brukergruppe og omfang, samt at eventuelle sammenfall med tidligere innmeldinger fra samme område vil kontrolleres. Med fortløpende systematisering av områder med dekningsutfordringer vil DSB være i stand til å prioritere og iverksette tiltak dersom det blir bevilget midler. Prioriterte områder vil typisk kunne være utkallingsområder for brann, spesielle områder som turisthytter, utfartsknutepunkter og veistrekninger der nødetatene er samstemte om behovet.