Brukerundersøkelser

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Brukerundersøkelser

Det er gjennomført flere brukerundersøkelser overfor brukere av Nødnett for å synliggjøre positive effekter og kartlegge forbedringspotensiale. Brukerundersøkelsene viser at brukerne er godt fornøyde med Nødnett.

Landsdekkende brukerundersøkelse blant alle Nødnetts brukere (2019)

I mai-juni 2019 ble det gjennomført en ny brukerevaluering blant alle Nødnetts brukere. Årets brukerundersøkelse er den første felles landsdekkende undersøkelsen som også inkluderer helsetjenesten. Undersøkelsen er laget i samarbeid mellom Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Resultatene viser at den generelle tilfredsheten med Nødnett fortsatt er høy, og at Nødnett har gitt tydelige gevinster for brukerne og for landets befolkning. Samtidig er forbedringspotensialet kartlagt. Tilbakemeldingene fra brukerne er verdifulle i videre arbeid med Nødnett.

Landsdekkende brukerundersøkelse (2017)

Siste kvartal 2016 ble det gjennomført en landsdekkende brukerundersøkelse med brann- og redningsvesen, politi og andre nød- og beredskapsbrukere. Undersøkelsen fulgte opp brukerundersøkelsen fra 2015, og resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med Nødnett. Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon og samhandling og er bedre enn sambandet de hadde før, mener brukerne. Resultatene viser også at det å inkludere brukere utover nødetatene har gitt en samvirkeeffekt. Undersøkelsen viser samtidig at det er forbedringspotensial i enkelte geografiske områder, samt at lydkvalitet for brannmenn som bruker utstyr i hjelm er noe som kan utbedres. Tilbakemeldingene fra brukerne tas med i det videre arbeidet med Nødnett.

Helsetjenesten har gjennomført en egen undersøkelse i parallell (åpner i nytt vindu). Også denne og viser at Nødnettbrukerne er svært fornøyde med det nye nettet og kommunikasjonsutstyret, og at man langt på vei har oppnådd målsettingene med innføring av Nødnett i helsetjenesten.

Nødetatenes tilbakemeldinger fra de første utbyggingsområdene (2015)

Første kvartal 2015 ble det gjennomført en brukerundersøkelse med nødetatene fra de første utbyggingsområdene, som en oppfølging av tidligere undersøkelser. Resultatene viser at nødetatene kommuniserer oftere og mer effektivt med samarbeidspartnere både internt og eksternt etter at Nødnett ble innført. Samtidig viser undersøkelsen at tilbakemeldingene avhenger av hvordan etatene bruker Nødnett - jo oftere, jo mer fornøyde er de. Det meldes om enkelte utfordringer knyttet til én til én- samtaler. Det samarbeides med leverandørene og brukerne, og flere prosjekter er satt i gang for å forbedre talekvaliteten.

Brukerundersøkelser i 2010 og 2012

Den første brukerundersøkelsen ble gjennomført av Difi våren og høsten 2010 med brukere innen politi, brannvesen og helsetjeneste.  Høsten 2010 hadde helsetjenesten relativt få brukere, derfor ble det gjennomført en ny brukerundersøkelse for helsetjenesten høsten 2012. Undersøkelsene viser at brukerne er jevnt over fornøyde.

De frivillige redningsorganisasjonenes bruk av Nødnett (2012)

Etter å ha hatt Nødnett-terminaler til utpørving siden våren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for de frivillige redningsorganisasjonene høsten 2012. Flere av spørsmålene er identiske med spørsmålene fra undersøkelsene med nødetatene i 2010 og 2012. Nær halvparten av de som hadde fått opplæring svarte på brukerundersøkelsen. Tilbakemeldingene fra prøve-brukerne er overveiende positive. De opplever at Nødnett gir bedre dekning enn de er vant til fra andre samband, men rapporterer også om områder uten dekning, der det er ønskelig med dekning. Noen brukere melder om variasjon i talekvalitet.