Hva er Nødnett?

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nødnett er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Nødnett er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur og tilbyr sikker kommunikasjon når det gjelder.

Nødnett gir viktige samfunnsfunksjoner et avlytningssikret kommunikasjonsnett med god talekvalitet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). DSB har leverandøravtale om drift og vedlikehold av Nødnett med Motorola Solutions som gjelder til 2026.

Brukere

De tre nødetatene brann- og redningsvesenet, helsetjenesten og politiet bruker Nødnett som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid. En rekke andre nød- og beredskapsaktører som frivillige organisasjoner, statlige aktører, kommuner, industrivern og kraftselskaper, bruker også Nødnett.

Nødnett gir brukerne et verktøy for kommunikasjon og samhandling i daglig virke, under øvelser og ved større hendelser. Med Nødnett kan brukerne kommunisere i grupper på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samt internt i egen organisasjon. Kommunikasjonen foregår i forhåndsdefinerte talegrupper.

Dekning

Nødnett dekker 86 prosent av fastlands-Norge og har nær 100 prosent befolkningsdekning. Nettet består av basestasjoner, overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. De fleste basestasjonene er plassert i eksisterende master, men det er også bygd noen nye for å sikre dekning i områder uten eksisterende infrastruktur. Bruk av eksisterende infrastruktur var en forutsetning for utbyggingen, satt av Stortinget.

Teknisk løsning og utbygging

Den tekniske løsningen bak Nødnett er robust, og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Nødnett er bygget med redundant ringstruktur, dublerte komponenter, overlappende dekning og god reservestrømkapasitet på basestasjonene. Alle basestasjoner har minimum 8 timer nødstrøm. 14 % av basestasjonene har 20 timer nødstrøm, 15 % har 2 døgn og 1 % har 72 timer.

Utviklingen av Nødnett foregikk i nært samarbeid med nødetatene og deres fagdirektorater. Nødnett ble først tatt i bruk på Østlandsområdet i 2010 og utbyggingen av landsdekkende radionett med tilhørende kjernenett stod ferdig i 2015. Nødnett ble bygget til den tid, kostnad og kvalitet som ble bestilt av Stortinget i 2011.

Filmer om Nødnett

Her kan du se filmer om:

  • Landsdekkende utbygging av Nødnett
  • Nødnetts egenskaper
  • Utvidet Nødnettdekning
  • Kommunikasjon over landegrenser
  • Opplæring i Nødnett

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.