Historien om Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Historien om Nødnett i Norge

Her kan du lese historien om Nødnett fra starten i 1995 til frem til ferdigstillelse av utbyggingen i 2015.
  • Dette bildet er tatt under den offisielle åpningen av Nødnett i 2010.

Ideen om et nytt digitalt nødnett i Norge til erstatning for nødetatenes gamle, separate analoge samband ble etablert som et statlig initiativ allerede i 1995. Det var Statens helsetilsyn som tok initiativ overfor Justis- og politidepartementet om mulig felles prosjekt.

2001: Pilotprosjekt i Trondheim

Etter en utredningsperiode, ble det i 2001 etablert et pilotprosjekt i Trondheim for å teste ut en digital sambandsløsning basert på standarden TETRA. Etter at piloten var ferdig, ble det videre arbeidet organisert i to grupper som jobbet parallelt. Noen arbeidet med å ta fram nødvendig beslutningsunderlag for behandling i regjeringen, mens andre jobbet med tekniske spesifikasjoner til konkurransegrunnlaget. Nødetatene deltok aktivt i spesifikasjonsprosessen.

2004: Vedtak om innhenting av tilbud

Stortinget vedtok i desember 2004 at Justisdepartementet kunne innhente tilbud på etablering av et felles digitalt radiosamband (Nødnett) for nød- og beredskapsetatene og inngå kontrakt om første utbyggingsområde. Det ble satt av 40 mill. kroner til dette arbeidet på statsbudsjettet 2005.

Stortingsvedtak om tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse, Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (20024-2005) - Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

En teknologinøytral forespørsel ble sendt ut i markedet i januar 2005.

2006: Første utbyggingstrinn vedtas

Stortinget vedtok at utbyggingen av Nødnett måtte tas i to separate runder, med evaluering og en ny stortingsbehandling mellom byggetrinnene. Det første trinnet inkluderte politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

I 2006 bevilget Stortinget 900 mill. kroner (2006-kroneverdi) til utbygging av første trinn.

Stortingsvedtak om kontraktsinngåelse og igangsetting av trinn 1, Innst. S. nr. 104 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 30 (2006-2007) 

I desember 2006 ble kontrakten tildelt Siemens Norge AS.

I 2009 ble kostnad for første byggetrinn økt med 110 mill. kr. (2009-kroneverdi) jf. St.prp. nr. 83 (2008-2009) og Innst. S. nr. 346 (2008-2009) til totalt 1 139 mill. kroner.

Utdypende sak om kostnader for utbyggingen av Nødnett 

 2010: Åpning av første byggetrinn

De første brukerne fra politiet i Østfold og Follo begynte å bruke Nødnett allerede i desember 2009. I juni 2010 hadde alle 6 politidistriktene tatt Nødnett i bruk, og brannvesenene, ambulansene og deres sentraler tok nettet i bruk de også ut over 2010 og 2011. Offisiell åpning av Nødnett trinn 1 foregikk i Fredrikstad august 2010. Åpningen ble gjort av Nærings- og handelsminister Trond Giske (settestatsråd), sammen med Justisminister Knut Storberget og Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Da trinn 1 var ferdig, ble systemet evaluert. Dette var en forutsetning for et nytt vedtak i Stortinget om videre utrulling i resten av landet. Evalueringen innebar også pause med uforutsigbar varighet for prosjektet.

Brukerevalueringen som ble gjennomført viste imidlertid gode tilbakemeldinger, og den var et viktig bidrag til vedtak om videre utbygging.

2011: Andre utbyggingstrinn vedtas

I juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett kunne bygges ut i hele Fastlands-Norge, og arbeidet med byggetrinn 2 kunne begynne.

Stortingsvedtak om å igangsette nødnettutbygging i resten av landet, Innst. 371 S (2010-2011), jf. Prop 100 S (2010-2011) 

I Stortingsvedtaket fra 2011 fastsettes styringsrammen for utbyggingen av trinn 2 (resten av fastlands-Norge) til 3 950 mill. kroner (2011-kroneverdi) og kostnadsrammen til 4 700 mill. kroner.

2015: Landsdekkende Nødnett 

10. september 2015 var Nødnett klart til bruk i hele fastlands-Norge. Andre del av utbyggingen, som ble vedtatt av Stortinget i 2011, ble levert på tid, med avtalt kvalitet, og innenfor kostnadsrammen politikerne hadde satt.

Offisiell åpning av landsdekkende Nødnett fant sted i Kirkenes 1. desember. Åpningen ble gjort av Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, med H.M. Kongen tilstede. 

Utbyggingen av Nødnett oppsummert:  

1995

Statens helsetilsyn tok initiativ overfor Justis- og politidepartementet om mulig fellesprosjekt for utskifting av radiosystemene i nød- og beredskapsetatene

1998-2001

Utredningsarbeid om et felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene

2001-2003

Pilotprosjekt i Trondheim

2002-2004

Prosjektforberedelser, fastsettelse av brukerkrav og tekniske krav

Desember 2004

Stortingsvedtak om tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse, Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

2004-2006

Tilbudsinnhenting, tilbudsevaluering, forhandlinger

Desember 2006

Stortingsvedtak om kontraktsinngåelse og igangsetting av trinn 1, Innst. S. nr. 104 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Desember 2006

Kontraktsinngåelse med Siemens Norge AS for utbygging av Nødnett i Norge

2007-2011

Gjennomføring av byggetrinn 1

April 2007

Direktoratet for nødkommunikasjon opprettes for å styre utbyggingen og forvalte Nødnett

Juni 2009

Stortingsvedtak om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for trinn 1 med inntil 1 139 mill. kroner

August 2010

Offisiell åpning av Nødnett i første byggetrinn

Juni 2011

Stortingsvedtak om å igangsette nødnettutbygging i resten av landet, Innst. 371 S (2010-2011), jf. Prop 100 S (2010-2011)

September 2015

Utbyggingen av Nødnett ferdigstilles, og radionettet er klart til bruk i hele landet

Desember 2015 Offisiell åpning av landsdekkende Nødnett