Stråling

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Stråling

Nødnett fungerer på samme måte som kommersielle mobilnett, med basestasjoner som sender og mottar radiosignaler.
  • Basestasjon. Foto: DNK

Radiosignalene, som transporterer informasjon med lysets hastighet, kalles også radiobølger, elektromagnetiske felt eller stråling. Det er styrken på det elektromagnetiske feltet som avgjør om det er god eller dårlig dekning på stedet, og denne kan måles i effekttetthet Watt/m2 eller som elektrisk feltstyrke Volt/m.

Målinger av effekttettheten ved Nødnett sine basestasjoner

Nødnetts basestasjoner sender med små effekter, ca. 25 Watt, noe som er omtrent som en lyspære. De fleste antennene avgir radiosignalene «horisonten rundt», og feltstyrken avtar raskt med økende avstand. En må befinne seg nærmere enn ca. 2 meter fra selve antennen for å overskride grenseverdien fastsatt i Strålevernforskriften. Det er gjort en rekke målinger av effekttettheten ved basestasjoner der mennesker ferdes, og de målte verdiene ligger oftest under 1 % av grenseverdien.

Radiofrekvensene som benyttes i Nødnett ligger i samme område som vanlige radio- og TV-sendinger, 380-400 MHz, og eksponeringen for stråling fra Nødnetts basestasjoner kan sammenliknes med eksponeringen fra sendere for radio og TV.

Følger fagområdet nøye

Trådløs kommunikasjon har fått svært stort omfang i de senere år, og det er forsket svært mye på om svake elektromagnetiske felt kan medføre negative helseeffekter. Ansvarlige strålevernmyndigheter over hele verden følger fagområdet nøye, og det utgis jevnlig samlerapporter over all den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig.

En ekspertgruppe ledet av Folkehelseinstituttet konkluderer med følgende [1]: Det store antall studier gir samlet sett ikke belegg for at eksponering for svake RF-felt fører til skadelige helseeffekter. Enkelte målbare biologiske/ fysiologiske effekter kan ikke utelukkes. Verdens helseorganisasjon WHO har trukket samme konklusjoner som den norske ekspertgruppen [2].


[1] Rapport 2012:3: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis. Folkehelseinstituttet, september 2012.

[2] WHOs Faktablad N304 om basestasjoner og trådløs teknologi.