ISITEP

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

ISITEP – europeisk samarbeidsprosjekt for effektiv grensesamhandling i Europa

Det treårige europeiske samarbeidsprosjektet Inter System Interoperability for Tetra-Tetrapol Networks (ISITEP) startet høsten 2013 sitt arbeid.

Målet med prosjektet er å stimulere til samarbeid mellom europeiske aktører som arbeider med sikkerhet og beredskap. Ønsket er å forbedre krisehåndtering og internasjonal bekjempelse av kriminalitet over grensene.

 

Behov for sammenkobling av de europeiske nødnettene

Det har lenge eksistert et behov for å koble sammen de europeiske nødnettene for å bedre kommunikasjonen og samarbeidsprosesser mellom nød- og beredskapsorganisasjoner i Europa (PPDR – Public Protection and Disaster Relief).

 

ISITEP har som mål å gjøre det mulig for de ulike lands nødnett å kommunisere med hverandre, og å utarbeide metoder og teknikker for å oppnå en kostnadseffektiv løsning basert på brukernes behov.Prosjektet har fått bevilget ti millioner euro for å arbeide med dette. Oppstart var 1. september 2013, og planlegges avsluttet i 2016 med flere felles grenseøvelser.

 

Over 15 organisasjoner fra ti land  involvert i ISITEP

Blant disse finnes systemleverandører, universiteter og nasjonale eiere av nødnett, der Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) (DSB fra 1.3.17) er en del av dette. Prosjektet ledes av italienske Selex Elsag som er en av leverandørene av Tetra-systemer, som blant annet Nødnett baseres på. Landene som deltar i arbeidet er Belgia, Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Spania, Finland, Frankrike, Italia og Hellas.

 

Prosjektet avsluttes med flere øvelser med der en rekke nødetater fra ulike land skal delta. Øvelsene vil foregå over flere landegrenser for å teste ut de utviklede løsninger og prosesser. I tillegg til ISITEP-prosjektet rettes stor europeisk oppmerksomhet mot en rekke prosjekter med grensesamhandling, blant annet det svensk-norske prosjektet ISI.

 

Samarbeidsproskjektet mellom Norge og Sverige - ISI

Siden august 2012 har samarbeidsprosjektet Nor-Swe ISI (Inter System Interface) pågått mellom Norge og Sverige for å knytte det norske Nødnett, og det svenske nødnettet Rakel sammen.  Prosjektet er nært knyttet til ISITEP, og skal levere resultater dit.

 

− Det norsk-svenske ISI-prosjektet er en viktig motor i ISITEP da vi bygger på det gode grensesamarbeidet mellom Norge og Sverige og utvikler felles funksjonalitet, avtaler, rutiner og øver sammen våre norske og svenske brukere. Øvrige deler av ISITEP vil bruke våre erfaringer og utvikle prototyper for neste versjon av ISI, sier DSBs prosjektleder for ISI, Marianne Storrøsten.

 

− Vi er stolte av det norsk-svenske ISI-prosjektet som foregår parallelt med utbyggingen av Nødnett i Norge, understreker Storrøsten.

 

Når prosjektet er fullført i 2016 skal Nødnett og Rakel fungere sammen slik at en svensk Rakelbruker som befinner seg i Norge skal kunne bruke Nødnett til å komme i kontakt med Rakel-nettet i Sverige.

 

Grenseredningsøvelse mellom Norge og Sverige 2016

Senhøsten 2016 skal ISI øves i en større norsk-svensk grenseredningsøvelse. Direktoratet for nødkommunikasjon har prosjektledelsen for den norske delen av ISI og ISITEP. Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt representanter for sluttbrukerne hos brann, helse og politi bidrar også i dette arbeidet.