KVU for fremtidig løsning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DSB leder det pågående arbeidet med konseptvalgutredning for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon og overgang fra dagens Nødnett.

Bakgrunn

Nødetaters og andre beredskapsaktørers arbeidsmetoder er i stadig utvikling og endring. Teknologiutviklingen og digitaliseringen gir nye muligheter for effektivt samvirke og effektiv oppdragshåndtering. Nød- og beredskapsetater har økende behov for pålitelige og sikre mobile bredbåndstjenester, som tilrettelegger for utstrakt informasjonsutveksling og rask oppkobling av gruppesamtaler. Statens kontrakt med Motorola om drift av dagens Nødnett utløper i 2026. Dette gjør det nødvendig å vurdere hvordan behovet Nødnett dekker i dag, skal tilfredstilles i fremtiden. 

Tidslinje

Her følger en tidslinje med relevante milepæler og tilhørende dokumenter. Listen vil oppdateres kontinuerlig:

23. oktober 2017 utarbeidet DSB og Nkom et felles faglig innspill til beslutningsprosessene knyttet til realisering av neste generasjons nødnett. Dette tok for seg Neste generasjon nødnett i kommersielle nett: Fremgangsmåte for videre arbeid. Ler mer om publiseringen her.

8. desember 2017 bestemte regjeringen at 700 MHz-båndet skal tildeles kommersielle mobiloperatører. Det ble understreket at frekvensressursene skal dekke behov både for myndigheter og markedet. Les mer om beslutningen her.

14. desember 2017 sendte DSB ut en forespørsel i markedet (RFI) for å få informasjon om hvordan de norske nettoperatørene ser for seg neste generasjons nødnett.

9. februar 2018 var svarfrist på RFI-en.

3. mai 2018 la DSB frem et dokument med alternativer for oppdragskritiske tjenester i kommersielle mobilnett: "Alternatives for mission-critical services in public mobile networks in Norway".

31. desember 2018 mottok DSB årets tildelingsbrev. Her ble oppdrag om utvikling av mobil bredbåndsløsning for oppdragskritisk tale- og datakommunikasjon spesifisert.

11. april 2019 mottok DSB og Nkom presiseringsbrev fra JD med endelig KVU-oppdrag.

I KVU-en utreder DSB og Nkom ulike konsepter for hvordan nød- og beredskapsetaters behov for å kunne kommunisere og dele oppdragskritisk informasjon kan tilfredsstilles i fremtiden.

KVU-arbeidet er organisert som et prosjekt med DSB som prosjekteier. Interessenter er involvert gjennom referansegrupper, arbeidsgrupper, temasamlinger og etatsvise særmøter. Brukerne av Nødnett har en sentral rolle som primære interessenter. Behovene utredes i ulike arbeidsgrupper som tar for seg temaer som funksjonalitet, dekning, robushet, sikkerhet, kontrollrom og terminaler. Basert på dette vil prosjektet kunne foreta en helhetsvurdering, samt sikre konsistens og grensesnitt mellom produkter.

Berørte departementer og underliggende etater holdes oppdatert og involvert gjennom informasjonsmøter.

25. november 2019 holdes et åpent informasjonsmøte om KVU-arbeidet på Litteraturhuset.

1. juni 2020 er frist for arbeidet og for ferdig KVU for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon.