Om styringsmodellen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Om styringsmodellen

Styringsmodellen bygger på prinsipper og erfaringer fra lignende modeller i offentlig forvaltning. I modellen finnes tre nivåer, nasjonalt styre, prioriteringsutvalget og fagutvalget.

Nasjonalt styre for nød- og beredskapskommunikasjon (NSNB) er øverste organ i den nasjonale styringsmodellen og beslutter felles satsningsområder med målsetninger. NSNB skal bidra til økt gjennomføringsevne ved å være en arena for nasjonal styring og samordning på øverste nivå. Aktørene er representert med sine toppledere. Det er kun viktige strategiske saker (styrenivå) som skal diskuteres i det nasjonale styret.

Prioriteringsutvalget for nød- og beredskapskommunikasjon (PNB) har ansvaret for utarbeidelse av felles strategi og for prioritering av tiltak og aktiviteter. Prioriteringsutvalget skal vurdere hvilke saker som må forankres med beslutning i NSNB og må samtidig ha myndighet til å beslutte saker som ikke skal behandles i NSNB. Aktørene er derfor representert på avdelingsdirektørnivå. Prioriteringsutvalget skal forberede beslutningsunderlag og innstilling til beslutninger i NSNB.

Fagutvalget for nød- og beredskapskommunikasjon (FNB) er et utvalg hvor sentrale fagpersoner innenfor feltet nød- og beredskapskommunikasjon er representert for å gi råd og vurderinger. Utvalget vil bestå av deltakere med både beredskapsfaglig bakgrunn, teknisk og juridisk kompetanse. FNB skal komme med innspill til handlingsplaner og andre relevante tiltak og aktiviteter. FNB skal understøtte prioriteringsutvalget med faglige vurderinger og underlag for videre saksbehandling på høyere nivå.

DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon ivaretar sekretariatfunksjonen for den nasjonale styringsmodellen. Sekretariatet er ansvarlig for å følge opp at det utarbeides gode beslutningsunderlag til de ulike møtene, og at dette sendes ut i god tid. Sekretariatet er også ansvarlig for å planlegge møtene og dokumentere beslutninger. Kostnader tilknyttet etablering og drift av sekretariatet vil bli dekket innenfor DSBs eksisterende budsjettramme.  

Nasjonal styringsmodells tre fora:

Saker som behandles i de ulike nivåene i styringsmodellen må forankres i deltakernes virksomheter underveis, og deltakerne i de ulike utvalgene er ansvarlig for dette. Saker som skal til behandling i nasjonalt styre bør være forankret internt i virksomhetene til de respektive deltakerne. Saker behandlet i nasjonalt styre vil kunne behandles videre i linjen i respektive virksomheter og få konsekvenser for budsjett og porteføljestyring, men vil da være tilstrekkelig samordnet.

 

 

Ansvarsområder

Nasjonalt styre for nød- og beredskapskommunikasjon (NSNB)
 • Beslutter nasjonale satsningsområder for nød- og beredskapskommunikasjon
 • Beslutter porteføljen på bakgrunn av anbefalinger fra prioriteringsutvalget
 • Bidra til at beslutninger om satsningsområder og prioritering, ved behov, får plass i direktoratenes tildelingsbrev for kommende år
 • Møteledelse går på omgang blant primær interessentene og støttes av sekretariatet i DSB
Prioriteringsutvalget for nød- og beredskaps­kommunikasjon (PNB)
 • Strategisk rådgivende vedrørende veivalg i nasjonal strategi og utvalgte nasjonale prosjekter
 • Innstiller prioritering av den nasjonale porteføljen for nød- og beredskapskommunikasjon
 • Beslutter aktiviteter og tiltak som ikke krever behandling i NSNB (eks: ressursallokering, kompetanseinnhenting osv.)
 • Dialog og kvalitetssikring med fagutvalget i utredningsarbeidet
 • Prioriteringsutvalget ledes av DSB ved NBKs avdelingsdirektør
Fagutvalget for nød- og beredskaps­kommunikasjon (FNB)
 • Faglig rådgivende for tverretatlig prosjekter og andre tiltak innenfor feltet nød- og beredskapskommunikasjon
 • Utarbeider oversikt over aktuelle aktiviteter og tiltak og kommer med faglige begrunnede anbefalinger<>
 • Utarbeide saksgrunnlag
 • Fagutvalget ledes av representant fra DSB

 

Virksomheter som er representert i styringsmodellen:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon, Brann og redning og Sivilforsvaret
 • Politidirektoratet 
 • Helsedirektoratet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Meteorologisk institutt (FNB)
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Hovedredningssentralen
 • Norges vassdrags- og energidirektorat 
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Kommunesektorenes organisasjon, inkludert ved Samfunnsbedriftene
 • Forsvaret
 • Kystverket (PNB, FNB)