Fakta om Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fakta om Nødnett

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.
  • Nødnett er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Nødnett er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur og tilbyr sikker kommunikasjon når det gjelder.
  • De tre nødetatene brann- og redningsvesenet, helsetjenesten og politiet bruker Nødnett som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid. En rekke andre nød- og beredskapsaktører som frivillige organisasjoner, statlige aktører, kommuner, industrivern og kraftselskaper, bruker også Nødnett.
  • Nødnett gir brukerne et verktøy for kommunikasjon og samhandling i daglig virke, under øvelser og ved større hendelser. Med Nødnett kan brukerne kommunisere i grupper på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samt internt i egen organisasjon. Kommunikasjonen foregår i forhåndsdefinerte talegrupper.
  • Nødnett dekker 86 prosent av fastlands-Norge og har nær 100 prosent befolkningsdekning. Nettet består av basestasjoner, overføringslinjer og sentrale nettverkskomponenter. De fleste basestasjonene er plassert i eksisterende master, men det er også bygd noen nye for å sikre dekning i områder uten eksisterende infrastruktur. Bruk av eksisterende infrastruktur var en forutsetning for utbyggingen, satt av Stortinget.
  • Nødnett er robust og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Nødnett er bygget med redundant ringstruktur, dublerte komponenter, overlappende dekning og god reservestrømkapasitet på basestasjonene. Alle basestasjoner har minimum 8 timer nødstrøm. 14 % av basestasjonene har 20 timer nødstrøm, 15 % har 2 døgn og 1 % har 72 timer. 
  • Utviklingen av Nødnett foregikk i nært samarbeid med nødetatene og deres fagdirektorater. Nødnett ble først tatt i bruk på Østlandsområdet i 2010 og utbyggingen av landsdekkende radio¬nett med tilhørende kjernenett stod ferdig i 2015. Nødnett ble bygget til den tid, kostnad og kvalitet som ble bestilt av Stortinget i 2011.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered¬skap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett av på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). DSB har avtale om drift og vedlikehold av Nødnett med Motorola Solutions som gjelder til 2026.