Fakta om Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fakta om Nødnett

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, heletjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.
  • Nødnett er et avlyttingssikret sambandssystem som gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet, sammenlignet med analoge samband.
  • Nødnett er robust og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner. Alle basestasjoner har minimum 8 timer nødstrøm. 8 % av basestasjonene har 20 timer nødstrøm, 15 % har 48 timer. 
  • Nødnett brukes både internt i hver brukerorganisasjon, og som et samvirkenett hvor innsatsressursene deler tidskritisk informasjon seg imellom.
  • Nødnett-leveransen består av et digitalt landsdekkende radionettverk, radio- og telefoniløsning på operasjonssentralene og radioterminaler for montasje i kjøretøy, samt bærbare radioer for ulike brukergrupper.
  • Nødnett gir brukerne bedre muligheter for en effektiv radiokommunikasjon i forbindelse med ulykker, kriser og andre hendelser.
  • Alle som skal bruke Nødnett må ha egne, godkjente Nødnett-radioer. Disse settes opp slik at mange kan snakke sammen i talegrupper, der alle får de samme meldingene. Ingen andre enn de som er gitt tilgang til de enkelte talegruppene skal kunne høre hva som blir sagt. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder.
  • 10. september 2015 var Nødnett klart til bruk i hele landet. 
  • Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har hatt ansvaret for bygging, drift og forvaltning av Nødnett. Fra 1. mars 2017 er ansvaret overført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.