Kostnader for utbyggingen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Kostnader for utbyggingen

Innføringen av Nødnett representerer en vesentlig modernisering av kritisk sambandsinfrastruktur i Norge. Det ble bevilget midler til utbygging og innføring av et landsdekkende mobilnett basert på TETRA-standarden.

Stortinget vedtok 18.12.2006 at første utbyggingstrinn for nytt digitalt radiosamband i Norge – Nødnett – skulle igangsettes ref. St. prp. nr. 30 (2006-2007) og Innst. S. nr. 104 (2006-2007). Her fremgikk det også at en utbygging i resten av landet ikke kunne igangsettes før evaluering av trinn 1 var gjennomført og Stortinget hadde vedtatt videre utbygging. Stortinget vedtok landsdekkende utbygging i 2011 jf. Prop. 100 S (2010-2011), jf. Innst. 371 S (2010-2011). Det første byggetrinnet inkluderte politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Andre byggetrinn innebærer fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge med noen unntak når det gjelder vernede områder (for eksempel nasjonalparker).

Byggetrinn 1 (det sentrale Østlandsområdet)

Opprinnelig kostnadsramme for byggetrinn 1 ref St.prp. nr. 30 (2006-2007), jf Innst. S. nr. 104 (2006-2007) var 900 mill. kroner. Rammene ble økt i 2009 ref St.prp.nr. 83 (2008-2009), jf Innst. S. nr. 346 (2008-2009) med 110 mill. kroner til totalt 1 139 mill. kr.  En omregning av bevilget ramme og tilhørende regnskapstall for første byggetrinn til 2017-kroneverdi gir en totalramme på 1 337 mill. kroner og en samlet kostnad på 1 464 mill. kroner*. Dette tilsvarer en kostnadsoverskridelse på 10 %.

Oversikt bevilgninger og kostnader utbyggingstrinn 1:

 

2006-kr.

2009-kr.

2017-kr.*

Bevilget ramme trinn 1 vedtatt i 2006     

900 MNOK

1 029 MNOK 

1 208 MNOK

Tilleggsbevilgning trinn 1 i 2009

 

110 MNOK

   129 MNOK

Sum bevilgninger

 

 

1 337 MNOK

Sluttkostnad trinn 1 jf. regnskapstall (2006-2014) i 2017-kr

 

 

1 464 MNOK

Kostnadsoverskridelse trinn 1 

 

 

   127 MNOK

 

Byggetrinn 2 (resten av fastlands-Norge)

I Stortingsvedtaket fra 2011 ref Prop. 100 S (2010-2011), jf. Innst. 371 S (2010-2011) fastsettes styringsrammen i 2010-kroneverdi for utbyggingen av trinn 2 (resten av fastlands-Norge) til 3 950 mill. kroner og kostnadsrammen til 4 700 mill. kroner. Avviket mellom styringsrammen P(50) til kostnadsrammen P(85) i 2010-kroneverdi er 750 mill. kroner og besluttes å være prosjektets usikkerhetsavsetning.

Sluttkostanden for utbyggingen av trinn 2 foreligger ikke før alle utgiftene er kostnadsført. Vedtatt styringsramme for utbyggingstrinn 2 tilsvarer i 2017-kroneverdi 4 455 mill. kroner*. Usikkerhetsavsetningen ble fastsatt til 863 mill. kroner*. 60 mill. kroner av usikkerhetsavsetningen er tildelt og benyttet. Påløpte utgifter per 31.12.16 utgjør i 2017 kr 4 046,- mill. kroner. Nødnett er bygget ut og hadde brukere i hele landet ved utgangen av 2015. Prosjektet vil sluttføre utbyggingen innenfor vedtatt kostnadsramme.

Total estimert kostnad for utbyggingen av Nødnett (trinn 1 og trinn 2)

Legger vi til grunn sluttkostnaden for utbyggingstrinn 1, vedtatte styrings-/kostnadsrammer for utbyggingstrinn 2, samt bevilget usikkerhetsavsetning, så vil gjennomføring av utbyggingen av et landsdekkende Nødnett bli realisert med en sluttkostnad i 2017-kroner på rundt 6 000 mill. kroner.  

Vedtak om ekstra bevilgninger

Det er besluttet å tildele bevilgninger til innføring av frivillige brukere og Hovedredningssentralen i Nødnett utover styrings- og kostnadsrammene omtalt over.

Stortinget besluttet våren 2013 å tildele DNK bevilgninger for å dekke kostnader for å få frivillige organisasjoner som brukere av Nødnett, ref Meld. St. 21 (2012-2013) og Prop. 77 S (2012-2013), jf Innst. 254 S (2012-2013). Bevilgningen på 30,2 mill. kroner (2013-kroneverdi) vil bli benyttet til å dekke investeringskostnader til innkjøp av radioterminaler, installasjon i kjøretøy, klargjøring av radioterminaler mm.

Videre ble det besluttet jf. Prop. 100 S (2010-2011), jf. Innst. 371 S (2010-2011) at Hovedredningssentralen (HRS) skulle bli brukere av Nødnett og inngå i prosjektet. DNK fikk derfor i 2014 fullmakt til å inngå avtale om leveranser til HRS innenfor en kostnadsramme på 24,490 mill. kroner, ref brev fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) av 27.06.2014 med JDs ref 13/7159.

* Forutsetninger: SSBs konsumprisindeks er benyttet alle år for å oppjustere historiske regnskapstall: http://ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi. Beregningene for år t er basert på økningen fra des t-2 til des t-1. Merk at det er andre måter å beregne prisstigning i staten. FIN utarbeider egne prisjusteringsfaktorer som benyttes i budsjettarbeidet, og bruk av SSBs konsumprisindeks avviker fra disse.