Stortingsvedtak om Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Stortingsvedtak om Nødnett

Nødnett har blitt behandlet i Stortinget flere ganger. Her samler vi vedtakene som er blitt fattet.
2004:
Stortingsvedtak om tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse, Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005)

 Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan:

  1. innhente tilbud på etablering av et felles digitalt radiosamband (nødnett) for nød- og beredska­psetatene og inngå kontrakt om første utbyggings- område. Dette området utgjøres av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.
  2. innhente tilbud fra leverandør på utbygging i resten av landet.

2006:
Stortingsvedtak om kontraktsinngåelse og igangsetting av trinn 1, Innst. S. nr. 104 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet gis fullmakt til å:

  1. inngå kontrakt om leveranse av nytt digitalt nød­nett for igangsetting av utbygging av et første utbyggingsområde innenfor en kostnadsramme på 900 mill. kroner. Første utbyggingsområde omfat­ter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.
  2. inngå kontrakt om leveranse for utbygging av resten av landet med forbehold om at landsdek­kende utbygging ikke kan igangsettes før evalue­ring av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging.

2011:
Stortingsvedtak om å igangsette nødnettutbygging i resten av landet, Innst. 371 S (2010-2011), jf. Prop 100 S (2010-2011)

Stortinget samtykker i at:

  1. utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge, i samsvar med de vilkår og betingelser som følger av inngått kontrakt mellom Justis- og politidepartementet og Nokia Siemens Networks Norge AS av 22. desember 2006 med nå inngåtte endringer og tillegg, igangsettes.

  2. Nødnett bygges ut for hele Fastlands-Norge innenfor en samlet kostnadsramme for trinn 2 på 4 700 mill. kroner.