Politiske dokumenter

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Politiske dokumenter

Nødnett i politiske dokumenter:
Illustrasjonsbilde av lovverksbøker  

FOR 2012-06-14 nr 530:
Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig

 Forsiden på dokumentet

Rapport fra 22. juli-kommisjonen
NOU 2012: 14

(Eget kapittel om Nødnett på side 305)

 Forside på dokumentet Melding til Stortinget om samfunnssikkerhet
Meld. St. 29 - 2011–2012
Justis- og beredskapsdepartementet 15. juni 2012
(Eget kapittel om Nødnett på side 59)
Bilde av dokumentets forside Overordnet styringsdokument. Nødnettprosjektet - fullføring av utbygging av Nødnett i hele fastlands-Norge (trinn 2)
Fra Justis og beredskapsdepartementet 29.06.2012
 Forsiden på dokumentet

Prop. 100 S, 2010–2011: Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

 

Les også:

  • om Stortingets behandling
 Forsiden på dokumentet

St.prp. nr. 83 (2008-2009) Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

 

Les også:

 Forside på dokumentet

- St.prp. nr. 30 (2006-2007) - "Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett"
- Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 1. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

 

- Innst.S.nr.104 (2006-2007)
Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

 Bilde av forsiden på dokumentet

NOU 2006:6 - "Når sikkerhet er viktigst" - Beskyttelse av landets kritiske infrastruktur og kritise samfunnsfunksjoner
En offentlig utredning fra Utvalget for sikring av landets kritiske infrastruktur.

 forsiden av rapporten Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene
St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005
Forsiden av rapporten Stortingsmelding nr 17 (2001-2002)
Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn
Bilde av forsiden på rapporten NOU 2000:24
Utredning om samfunnets sårbarhet