Program for Nødnettdagene 2016

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Program for Nødnettdagene 2016

Nødnettdagene er årets viktigste møtepunkt for utveksling av erfaringer, idéer og informasjon om nød- og beredskapskommunikasjon i Norge. Her kan du se programmet.
  • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, tidligere direktør for amerikanske CIA og NSA – nå styremedlem i Motorola Solutions General Michael Hayden, sjefen for Forsvarsstaben, Generalløytnant Erik Gustavson og Nattpatruljens Olav Skarsem fra Trondheimspolitiet var blant foredragsholderne på Nødnettdagene 2016.

  • Siri Lill Mannes var årets konferansier for Nødnettdagene. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Nødnettdagene 2016 ble avholdt 19. og 20. april i Trondheim.

Programmet for konferansen finnes under. Her kan du finne presentasjonene fra årets konferanse. 

 

Program 19. april


10.00     Åpning av Nødnettdagene 

- Åpningsinnlegg v/ Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

 

- Status for Nødnett, v/ DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl

 

- Nødnett til stor nytte v/ Dagfinn Lunner, Rådgiver – samfunn og utvikling, Aurskog Høland kommune 

 

 

11.10     Robusthet i Nødnett


- Slik taklet Nødnett ekstremværet "Tor"
 v/ Avdelingsdirektør i DNK, Dagfinn Sjøvik

Ekstremværet «Tor» slo inn med orkan styrke i områder med nærmere 1200 Nødnett-basestasjoner og medførte utfall. Sjøvik vil fortelle om årsakene til utfallene, mekanismene i Nødnett og hvilke erfaringer DNK har gjort seg etter uværet.

 

- Robusthet i telenettene etter sårbarhetsutvalget - utfordringer og muligheter
v/Leder for divisjon Sikkerhet, grossistsalg og regulatorisk i Telenor Norge, Asle Svanøe

Digitaliseringen av samfunnet gjør oss stadig mer avhengige av nettet. Telenor investerer rekordnivåer for å bygge robuste fysiske nett, men ser også et stadig økende behov for å styrke den digitale robustheten. 

 

- Er Nødnettet robust nok for energiforsyningen?
v/Ingunn Asgard Bendiksen, avdelingsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat 

Energiforsyningen er avhengig av god kommunikasjon for daglig drift. Når strømmen blir borte er kommunikasjon ekstra viktig, for rask og sikker gjenoppretting men også for informasjon til kunder og myndigheter om hvor det er strømbrudd og antatt gjenopprettingstid. Nødnett kan dekke både internt og eksternt kommunikasjonsbehov. Om det er et godt alternativ er avhengig av nettselskapets behov og Nødnetts dekningsgrad og robusthet.

 

12.00     LUNSJ


13.00     Parallellsesjon 1

Her kan du sette sammen ditt eget program. Velg mellom:

 

Sal 1) Hvem jobber for å holde Nødnett oppe? 

Hvem jobber for å holde Nødnett oppe til enhver tid, og hva gjør de? Driftsorganisasjonene til de tre nødetatene vil presentere sine rutiner for drift og informasjonsdeling med sine brukere.  

v/ beredskapsleder Atle Sæverud i DNK, NOC & Support Manager (Operations) Mark Williams og Network Surveillance Engineer Sindre Andreas Bråthen i Motorola Solutions Norway, teamleder Servicedesk Geir Henning Joten i HDO, fungerende avdelingsdirektør Vidar Fjellhammer i PFT, senioringeniør Kristian Rosvold i BTS/BDO og senior kommunikasjonsrådgiver Helene Engen i DNK.

 

Sal 2) Nødnett 101

Er du ikke så kjent med Nødnett og TETRA-teknologien? Her får du en grunnleggende innføring.
v/ Seksjonssjef for opplæring, bruk og beredskap i DNK, Øyvind Hagen Karlsen 

 

 

Sal 3) Vellykket bruk av Nødnett

Inspirerende historier fra situasjoner der riktig bruk av  Nødnett bidro til god kommunikasjon, samvirke og  vellykkede resultater. Du får blant annet høre om funn av en bevisstløs mann og bruk av felles talegruppe når AMK,  ambulanse, brannvesen, politi og luftambulanse samarbeider.
v/ Politibetjent Olav Skarsem fra Trondheimspolitiet og Multioperatør og Nødnettinstruktør Tom Eftedal fra AMK Vestfold/Telemark

 

 

14.00     Parallellsesjon 2

Her kan du sette sammen ditt eget program. Velg mellom:

 

Sal 1) Hva gjør vi ved utfall i Nødnett?

 

- Hva bør brukerne tenke/gjøre/øve på i forbindelse med utfall i Nødnett?
v/ Seniorrådgiver Anne Mari Nordvik i DNK

Hva er det viktig å tenke på for å forberede seg på eventuelle utfall i Nødnett? DNK lanserer i dag en veileder som kan benyttes av beredskapsansvarlige i kommuner og fylker ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalyser. Veillederen inneholder informasjon om infrastrukturen til Nødnett, om alternative løsninger ved utfall av Nødnett og informasjon om riktig bruk av Nødnett. 

 

- Slik forberedte vi oss på "Tor"
v/ Avdelingsleder ved Møre og Romsdal 110-sentral, Kjetil Vikås.
 

 

Sal 2) Nødnett og Birkebeinerne

- Sikkerhet og kommunikasjon under store  idrettsarrangementer.
v/ sportssjef Sølvi Amundsen Aas i Birken

Hvilken rolle spiller Nødnett i årets store langrennsbegivenhet? Ved uforutsette hendelser og uvær i fjellet, som gjør at det er behov for å få ut informasjon, vil vi kunne få kommunikasjons- utfordringer. Birken har derfor fått muligheten til å teste ut Nødnett som ledelses- og sikkerhetssamband. Amundsen Aas har vært sportssjef i Birken siden 2010 og er ansvarlig for  planlegging og gjennomføring av Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet, og vil fortelle om sikkerhetsplanlegging i Birken og bruk av Nødnett og erfaringer gjort underveis. 

 

Sal 3) Hvordan har og kan Nødnett forandre beredskapen i Norge?

 

- Vil Nødnett styrke samordning og ledelse i fylker og regioner?
v/ fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser i Vestfold 

Nødetatenes kanskje fremste gevinst av Nødnett er effekten av å dele informasjon i forkant og under en hendelse, og Fylkesmannen skal på regionalt nivå samordne den sivile krisehåndteringen mellom sivile og militære myndigheter. Kaiser har vært prosjekt- leder for innføringen av Nødnett for brann- og redningsvesen og 110-sentralene i Norge. Han har også en lang karriere som yrkesoffiser med tjeneste fra internasjonale operasjoner. 

 

- Nødnett som en del av den samvirkende  redningstjenesten
v/ avdelingsdirektør Jarle Øversveen i HRS Sør-Norge.


Øversveen har siden 2008 hatt det daglige overordnede ansvaret for driften av Hovedredningssentralen Sør-Norge. Han har opprinnelig operativ bakgrunn fra Forsvaret, med blant annet tjeneste ved 333 skvadron og Forsvarets operative hovedkvarter. Øversveen vil i sitt foredrag fokusere på den samvirkende og integrerte redningstjenesten og se på hvordan Nødnett kan bidra til å fremme, eller hemme, samvirke og koordinering. 


 

Sal 4) Praktisk workshop for de som ikke bruker Nødnett til daglig:

Uhøytidelig workshop: Prøv deg som brannmann, ambulansesjåfør eller politi og se hvordan de kommuniserer med hverandre. Går to ganger, begrensede plasser, påmelding på Nødnettdagene.

v/ opplæringssansvarlig Atle Rørbakk i DNK 


14.45     Parallellsesjon 3

Her kan du sette sammen ditt eget program. Velg mellom:

Sal 1) Utvidet dekning i Nødnett


- Bruk av Gateway og repeater i fjellanlegg og bygninger
v/ Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig DNK.     

 

Gateway og repeater-funksjonalitet med Nødnettterminaler. Eksempler blant annet fra bruk i fjellanlegg og større uteområder uten dekning.


- Erfaringer med Gateway i tollkontroll
v/ Jens Kihle Jakobsen, Tolloverinspektør, Tollregion Oslo og Akershus

 

Tollvesenet foretar kontroller på flere steder hvor det ikke er dekning i TMO. Bruk av Gateway blir da løsningen for å løse kommunikasjonsutfordringene spesielt i forbindelse med inkvirering og kontroll av ferger og cruiseskip.  

 

Sal 2) Slik taklet vi den store skogbrannen i Sverige i 2014

1 person omkom, 1 person ble hardt skadet, 70 bygninger brant ned og 250 skogseiere måtte se skogen sin brenne ned. Skog-brannen i Västmanland i juli 2014 var den største skogbrannen i Sverige i nyere tid. Brannen ble klassifisert som en nasjonal katastrofe. Rakelsystemet, det svenske nødnettet, fikk hard kritikk etter brannen. Men var det systemet eller bruken som feilet?

v/ Anna Henningsson, brandingenjör og redningssjef i beredskap ved Nerikes Brandkår

 

Sal 3) Program for forbedring av Nødmeldetjenesten

v/ Prosjektleder Jesper Rådberg, Justis- og bedreskapsdepartementet

 

Rådberg vil presentere Program for forbedring av nødmeldings- tjenesten (PFN) som er ansvarlig for å koordinere oppfølgings- arbeidet etter Nasjonalt nødmeldingsprosjekt 2014. Rådberg  var en av lederne i Nasjonalt nødmeldingsprosjekt og har siden januar 2015 hatt ansvar for PFN

 

 

Sal 4) Praktisk workshop for de som ikke bruker Nødnett til daglig:

 

Uhøytidelig workshop: Prøv deg som brannmann, ambulansesjåfør eller politi og se hvordan de kommuniserer med hverandre. Går to ganger, begrensede plasser, påmelding på Nødnettdagene.

v/ opplæringssansvarlig Atle Rørbakk i DNK

 

15.35     Sivilt-militært samarbeid

Hvordan kan et tettere sivilt-militært samarbeid forbedre krisehåndtering ved store nød- og beredskapssituasjoner  i fremtiden? Hvilken rolle spiller telekom for å samordne rednings- og beredskapsaktører i Norge? Hvordan blir forholdet mellom bruken av kommersielle mobilnett versus egne nett for nød- og beredskapskommunikasjon?

- General Michael Hayden, Direktør i Chertoff-gruppen og styremedlem i Motorola Solutions

General Hayden er tidligere sjef for amerikanske CIA og NSA og har bred kompetanse på de politiske, økonomiske og sikkerhets-messige mulighetene og truslene som preger verdensbildet, inkludert omfattende innsikt i utviklingen innen cybersikkerhet. Han er i dag styremedlem i Motorola Solutions og direktør i Chertoff-gruppen som ble etablert av Michael Chertoff, tidligere Secretary of the U.S. Department of Homeland Security. 

 

- Generalløytnant Erik Gustavson, Sjef for Forsvarsstaben 

Gustavson har siden 2013 vært sjef for Forsvarsstaben. Forsvarsstaben er Forsvarets etatsledelse med hovedoppgave å støtte forsvarssjefen i driften av Forsvaret med planlegging, styring og oppfølging av virksomheten – fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet. Gustavson har en bred militærfaglig utdanning og erfaring.

 

Cirka 16.40 - det faglige programmet avsluttes for dagen

 


19.00     Festmiddag med underholdning

Konferansier: Jostein Hesthammer, markedsdirektør DNK

 

 


 

20. april

 

09.00     Åpning

 

09.10     Gevinstrealisering - hvordan kan vi utnytte Nødnett best mulig?

Nødnett fremmer ledelse og samhandling. Sikker og fleksibel teknologi i nettets infrastruktur gir muligheter for et stort utbytte av Nødnettutbyggingen, også utover de fordelene man først hadde sett for seg. Det snakkes mye om hvordan vi kan utløse gevinstene av Nødnettutbyggingen. Men hva mener vi egentlig med dette? Hvordan kan vi utnytte  Nødnett på best mulig måte for flest mulig i samfunnet?

 

- Robuste datatjenester
v/ Knut Baltzersen, Fung. Avdelingsdirektør Tjeneste- og teknologiutvikling, Direktoratet for nødkommunikasjon

Baltzersens avdeling har ansvaret for å vurdere nye teknologier for Nødnett, samt ta fram tjenester som muliggjøres ved inn-føring av ny teknologi. Avdelingen har også ansvaret for DNKs teknologistrategi som skal sikre at Nødnett også i fortsettelsen er tidsmessig og framtidsrettet. Baltzersen er cand.scient. og har vært involvert i Nødnettprosjektet siden 2005.

 

- Panelsamtale om gevinstrealisering

Innledning fra Verksamhetschef for Rakel og ledningssystemMinna Nyman i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med påfølgende panelsamtale mellom Nyman, avdelingsdirektør Medisinsk nødmeldetjeneste Steinar Olsen i Helsedirektoratet, avdelingsdirektør Jarle Øversveen i HRS Sør-Norge og  avdelingsdirektør for Kunder og beredskap Nina Myren i DNK.

 

10.25     Kontrollrom - slik leder vi arbeidet

 

Kontrollrommene i Nødnett gjør at brukerne får mulighet til å styre ressurser, kommunisere på tvers av etatsgrenser og organisasjoner, og sørge for at riktig personell med riktig utrustning kommer frem så raskt som mulig til en hendelse. Det finnes en rekke ulike kontrollrom, og i denne økten ser vi på deres roller og muligheter. 

 

- Kontrollrom og Nødnett
v/Gunn Therese Fossdal, Fung. seksjonssjef Kundeløsninger, DNK

Hva er et kontrollrom og hvilken funksjonalitet fra Nødnett kan benyttes i et kontrollrom? Fossdal er utdannet siviløkonom og har jobbet med Nødnett-prosjektet siden 2009. Hun vil blant annet fortelle om hvordan DNK jobber med å gjøre Nødnett- funksjonalitet tilgjengelig på kontrollrom for brukere utenfor nødetatene.

 

- Arbeidshverdagen på operasjonssentralen, samhandling og Nødnett
v/Tor Andre Gram Franck, Operasjonsleder Møre og Romsdal Politidistrikt 

Franck har jobbet i politiet 26 år og som operasjonsleder siden 2012. Han er utdannet instruktør for politioperativestyrings- systemer og vil fortelle om arbeidet og utfordringene på  operasjonssentralen under Tall Ship Race, «Tor» og brannene på Sunnmøre nyttårsaften 2015. 

 

- Vegtrafikksentralen Øst: arbeid i operasjonsrom og kommunikasjon ved uforutsette hendelser i trafikken
v/Kai Gundersen, Kontorsjef Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen Øst

Vegtrafikksentralen Øst overvåker blant annet 52 tunneler i  Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. Gundersen har  27 års erfaring fra arbeid i kontrollrom for trafikkstyring, de siste 15 år som leder for enhet for tunnelstyring. Gundersen vil fortelle om vegtrafikksentralen sin rolle og hvordan samhandling/ kommunikasjon med blålysetatene foregår ved ulykker i tunneler.

 

11.25    Nødnett i fremtiden: Veien videre i Europa

 

Store deler av Europa har valgt samme teknologi som Norge for sine nødnett, men med ulike tilnærminger. Norge en del av et stort kunnskapsnettverk som nå planlegger fremtidens løsninger for nød- og beredskapskommunikasjon, både på kort og lang sikt. I denne økten ser vi på de mest interessante tingene som skjer med nød- og beredskapskommunikasjon i Europa. Denne bolken vil holdes på engelsk, men vil bli  tolket til norsk.

 

- Steve Whatson, avdelingsdirektør for ESMPCprogrammet, Home Office (innenriksdepartementet) i Storbritannia

I Storbritannia jobber de nå med å jobbe frem neste generasjons kommunikasjonsplattform for nød- og beredskapsaktører. Det såkalte ESN-nettverket har som mål å integrere tale og bredbånd på en fleksibel og rimelig måte med høy dekningsgrad, tilfreds- stillende sikkerhet og god robusthet.Whatson er avdelingsleder for gruppen som jobber med tekniske løsninger som spesifikasjoner kapasitet og sikkerhet i nettet. Han er utdannet ved Chartered Management Institute og har tidligere jobbet med blant annet samband for London-politiet

 

- Bruce Brda, Visepresident for Produkter og tjenester, Motorola Solutions Inc.

Hva er fordelene og ulempene med egne dedikerte nett til nød- og beredskapsaktører versus kommersielle nett? Brda har jobbet i Motorola siden 1989 og er nå ansvarlig for utvikling av selskapets utstyr og systemportefølje for oppdragskritiske nød- og bered-skapstjenester, blant annet med bredbåndsteknologi. Han er utdannet ved Southern Illinois University og har en mastergrad fra Illinois Institute of Technology.

 

- Herman van Sprakelaar, prosjektleder i Justis- og sikkerhetsdepartementet i Nederland

Nederland bygget et av Europas første landsdekkende TETRA- systemer (C2000). Nå fornyes systemet. Hva er gjort og hva skal gjøres før migreringen i 2017? Sprakelaar er utdannet ved Institute of Technology og har lang erfaring innen radio- kommunikasjon. Siden 1998 har han vært involvert i C2000- prosjektet der han blant annet har vært med å designe og bygge opp den nåværende kontrollromsorganisasjonen.

 

12.30     LUNSJ


13.30    Parallellsesjon 4

Her kan du sette sammen ditt eget program. Velg mellom:

 

 

Sal 1) Røde Kors sin bruk av Nødnett i den frivillige redningstjenesten

 Røde Kors Hjelpekorps er en av flere organisasjoner i den frivillige redningstjenesten. Samfunnsoppdraget består blant annet av søksaksjoner

initiert av lokal redningssentral, redningsoppdrag initiert av AMK, samt generell samfunns-beredskap. Hvordan benytter den frivillige

redningstjenesten Nødnett og hvilke sambandstekniske beredskapsfunksjoner kan Røde Kors iverksette på kort varsel?

 

v/ Jon-Harald Bråthen, Operativ Leder Akershus Røde Kors Hjelpekorps og Ole Martin Pedersen, Fagleder Samband, Norges Røde Kors Hjelpekorps

 

Sal 2) Nødnett og industrivern

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer. Det er rundt 1000 industrivernpliktige virksomheter med i alt nesten 14000 innsatspersoner spredt over hele landet. Med Nødnett vil de sikre en effektiv kommunikasjon med nødetatene før og under deres innsats.

 

 - Industrivern - redder liv og arbeidsplasser
v/ Direktør Næringslivets sikkerhets- organisasjon (NSO) 

 

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn med industrivernet.

 

Hydro Aluminium Sunndal: Nødnett i lokalt industrivern
v/ Terje Erstad, Beredskapsleder Hydro Aluminium Sunndal 

Hydro Aluminium Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium. Erstad har jobbet i bedriften siden januar 1973, de siste 22 årene som beredskapsleder.

 

 

Sal 3) Nødnettdekning i vegtunneler

Nødnett-dekning representerer en vesentlig styrking av beredskapen i norske tunneler. Nærmest dobbelt så mange tunneler som tidligere får bedre nødkommunikasjon med Nødnett. Av cirka 1150 vegtunneler i Norge har cirka 320 av dem fått en egen Nødnett-installasjon. Hva kan  brukerne gjøre for å få brukt Nødnett i de øvrige? 

v/ tunnelansvarlig Magnus Berg, DNK

 

Sal 4) Praktisk workshop for deg som bruker Nødnett til daglig:

Uhøytidelig miniøvelse for de som bruker Nødnett til vanlig. Går to ganger, begrensede plasser, påmelding på Nødnettdagene.

v/ opplæringssansvarlig Atle Rørbakk i DNK 

 


14.15    Parallellsesjon 5

Her kan du sette sammen ditt eget program. Velg mellom:

 

Sal 1) Nødnett i kommunene

Stadig flere kommuner ser nå nytten av å bruke Nødnett, blant annet til legevakt, hjemmesykepleie og krise- beredskap. Representanter fra Kongsvinger, Aurskog- Høland og Randaberg forteller om sine erfaringer med  Nødnett i kommunen.

 

- Nødnetthverdagen på Glåmdal interkommunale legevakt
v/ Camilla Brenna, Sykepleier ved Glåmdal Interkommunale legevakt og Nødnettinstruktør 

 

- Bruk av Nødnett i kommunal krisehåndtering

v/ Jan-Kåre Ruud, Beredskapsansvarlig/rådgiver i Randaberg kommune 

 

- Hjemmetjenesten
v/ Ann-Cathrin Balterud-Antonsen Avdelingsleder Hjemmetjenesten i Aurskog
 

Sal 2) Grensesprengende kommunikasjon

Det norsk-svenske ISI-prosjektet (Inter System Interface) er et utviklingssamarbeid mellom Norge og Sverige som  kobler sammen Nødnett og og Rakel. Hva betyr det for norske brukere?

 

- Mål, aktiviteter og tidsplaner i det norsk-svenske samarbeidet

v/ Marianne Storrøsten, prosjektleder ISI innføring, DNK og Jens Petter Johansen, prosjektmedarbeider, DNK


- Brukernes behov og forventninger til kommunikasjon over grensen

v/ Odd Ivar Ekker, Områdeinstruktør Nødnett/Prehospital klinikk ambulanseavdelingen, Helse Nord- Trøndelag og Lars Letnes, Operasjonsleder Trøndelag politidistrikt


Sal 3) Hva skjer når du vil bli Nødnettbruker?

For deg som vil ha en grunnleggende innføring i hva som skjer når man ønsker å bli Nødnettbruker. Hva må til, hvor lang tid tar det og hvordan går man frem?

v/ Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon


Sal 4) Praktisk workshop for de som bruker Nødnett til daglig:

Uhøytidelig miniøvelse for de som  bruker Nødnett til vanlig. Går to ganger, begrensede plasser, påmelding på Nødnettdagene.

v/ opplæringssansvarlig Atle Rørbakk i Direktoratet for nødkommunikasjon 

 


15.05     Flere brukere i Nødnett                

 

Nødnett er en av de største investeringene i samfunns- sikkerhet i Norge noensinne. For å sikre størst mulig  samfunnsutnyttelse av Nødnett er det fastslått at alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar skal få mulighet til å knytte seg til Nødnett etter gitte kriterier. Målet er at alle disse skal være tilknyttet Nødnett i 2020.

 

- Hvem er «alle»?
v/ seksjonssjef for Opplæring, bruk og beredskap Øyvind Karlsen i DNK


Hvem er de nye brukerne - hvilke roller har de og hvem kan de samhandle med? Hva betyr flere brukere i Nødnett for eksisterende brukere og hvordan kan Nødnett tilpasses de ulike brukergruppenes behov? Karlsen er utdannet sykepleier og har erfaring fra Forsvaret, helsevesenet og privat sektor. Han har tidligere jobbet med opplæring for Nødnett i Helsedirektoratet.

 

- Samvirke i Nødnett
v/ Torbjørn Mæhlumsveen, Brann- og redningssjef Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 


Hvilke grupperinger har brann- og redningstjenesten behov for  å kommunisere med? Godt samvirke mellom nødetater og samfunnets øvrige innsatsressurser er en forutsetning for god håndteringsevne. Samband er på sett og vis en forutsetning og her kommer Nødnett inn i bildet. Mæhlumsveen har vært brann- sjef siden 2008 og kommer fra en lang karriere i Forsvaret. 

 

- Nødnett som en trygghet i samhandling
v/ Endre Quie Stephensen, Seniorrådgiver operativ sikkerhet, Avinor


Hvordan er Avinors lufthavnstruktur og oppbygning i Norge? Hva er Avinors rolle som lufthavnoperatør og deres forpliktelse, og hvilke krav stiller luftfartsmyndighetene til en sikker drift av deres lufthavner? Stephensen har jobbet 40 år innenfor luftfarten, de 4 siste årene innenfor beredskap, sikkerhet og risiko med fokus på samhandling, katastrofe og kriseledelse ute på Avinors 46 lufthavner.

 

ca. 15.45: Avsluttende bemerkninger v/Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for Nødkommunikasjon

 

Mål, aktiviteter og tidsplaner i det norsk-svenske samarbeidet

 

Marianne Storrøsten, prosjektleder ISI innføring, DNK Jens Petter Johansen, prosjektmedarbeider, DNK