DNKs faglige råd for statens videre organisering på nød- og beredskapskommunikasjonsområde

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DNKs faglige råd for statens videre organisering på nød- og beredskapskommunikasjonsområde

Hvordan skal staten organisere det videre arbeidet med nød- og beredskapskommunikasjon? Her er DNKs anbefalinger.
  • DNK legger stor vekt på at staten først og fremst må avklare ambisjonsnivå for nød- og beredskapskommunikasjonsområdet. Foto: Helge Skodvin

  • DNK anbefaler at det etableres en langtidsplan for nød- og beredskapskommunikasjon som blant annet peker på ambisjonsnivå for fellestjenester til aktører med sikkerhets-, nød- og beredskapsansvar. Foto:DNK

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DNK gitt innspill om statens videre organisering for feltet nød- og beredskapskommunikasjon. Bakgrunnen for oppdraget er at det er igangsatt en gjennomgang av roller og organisering innen feltet. Hensikten er å sikre at staten organiserer sin virksomhet på en måte som understøtter behovet for samvirke og kommunikasjon.

 

Staten må velge ambisjonsnivå

DNK legger stor vekt på at staten først og fremst må avklare ambisjonsnivå for feltet. I hovedsak peker DNK på tre ulike ambisjonsnivå:

 


A: Trappe ned engasjementet for nød- og beredskapskommunikasjon:

Et nedskalert ambisjonsnivå innebærer at Nødnett driftes til det er utdatert, uten en videre plan for videreutvikling eller midler til investeringer. DNK kan ikke anbefale dette ambisjonsnivået i det videre, da det vil føre til forvitring av Nødnett-investeringen over tid.

 

B: Realisere samfunnsnytten fra investeringen i dagens Nødnett, ved at flest mulig brukere tas inn:

I et middels ambisjonsnivå holdes videreutvikling på et lavt nivå, hovedsakelig for å få inn nye brukere. Som følge av dette kan det være nødvendig med    enkelte tilpasninger og investeringer for å sikre noe mer robusthet i enkelte områder, utbedring av dekningshull, ol. DNK anslår at det årlige investeringsbehovet vil være 60 millioner kroner.

 

C: Sørge for at samfunnet over tid har hensiktsmessige mobile løsninger for sikret nød- og beredskapskommunikasjon:

Et høyere ambisjonsnivå, som bygger på alternativ B, forutsetter en ytterligere finansiering for å planlegge og realisere løsninger for et robusthetsnivå for Nødnett på linje med det svenske Rakel. Dette alternativet inkluderer å begynne en planprosess frem mot sikret, mobil høyhastighetsdata i samarbeid med kommersielle aktører. DNK mener at dette vil være det mest lønnsomme alternativet på sikt. Slik kan man oppnå kostnadseffektive løsninger som understøtter samvirke, samtidig som man unngår silobaserte sektorløsninger.

 

Oppsummerte anbefalinger

DNKs faglige råd er basert på vurderingen av de ulike ambisjonsnivåene. De mest sentrale anbefalingene kan oppsummeres slik:

 

Anbefaling 1: Grunnfinansiering for investeringer opprettes.

DNK anbefaler at det bevilges en grunnfinansiering for investeringer fra staten, i tråd med anbefalingen i alternativ B. DNK anslår et behov i størrelsesorden på 60 millioner kroner i investeringsmidler de to første årene for å gi forutsigbarhet, og for å sikre at nødvendige oppgaver kan planlegges og prioriteres.

 

En grunnfinansiering vil gjøre det mulig å gjennomføre planlagte og ikke-planlagte endringer for å erstatte, reparere og oppgradere komponenter ved skade, foreldelse og endringer i bruk. Årsakene kan være vær, trusler, teknologiskifte eller vekst i antall brukere og samtaletrafikk (kapasitetstilpasninger). I tillegg kan det være behov for å sette inn målrettede robusthetsøkende tiltak knyttet til områder med hyppige utfall, samt å kunne håndtere evt. dekningshull.

 

Anbefaling 2: En langtidsplan for nød- og beredskapskommunikasjon lages.

DNK anbefaler at det etableres en langtidsplan for nød- og beredskapskommunikasjon. Planen må blant annet vise retning når det gjelder:

  • Samordning og forenkling av kommunikasjonsløsninger i norsk totalberedskap
  • Plan for videreutvikling av Nødnett, i optimalt samspill med kommersielle mobilnett
  • Forberede for sikker, mobil datakommunikasjon
  • Gi retning for neste generasjons nød- og beredskapskommunikasjon
  • En trinnvis plan for å samle miljøene for løsninger og tjenester for nød- og beredskapskommunikasjon for å unngå fragmentering, i tråd med NSMs sikkerhetsfaglige råd om å skape robuste miljøer.
  • Ambisjonsnivå for fellestjenester til aktører med sikkerhets-, nød- og beredskapsansvar

Det bør settes av 20 millioner kroner årlig til å sikre en rettet utvikling mot en planmessig, trinnvis forbedring av beredskapsaktørenes systemer for nød- og beredskapskommunikasjon, i nært samarbeid med kommersielle aktører.

 

Anbefaling 3: DNK videreføres som direktorat (nettobudsjettert), men når langtidsplanen foreligger, samles aktuelle fagmiljøer som arbeider med kritisk kommunikasjon

DNK anbefaler at man på kort sikt kun gjør mindre endringer i nåværende roller og organisering, og viderefører DNK som et direktorat, eventuelt med særskilte fullmakter (nettobudsjettering). Når langtidsplanen er klar, er det naturlig at man foretar eventuelle større justeringer.