Evalueringsrapport - Nødnett trinn 1

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Evalueringsrapport - Nødnett trinn 1

Nødnett er på plass i trinn 1-området, som en ny kritisk infrastruktur for samfunnet. Evalueringen er gjennomført som en kombinasjon av målinger, interne vurderinger og eksterne vurderinger
  • Illlustrasjonsbilde. Foto: DNK

Rapporten gir en oppsummering av resultatene med vurderinger og anbefaling vedrørende videre utbygging til hele landet.

Teknologivurderingen gjennomført av Gartner Group viser at det ikke finnes reelle alternativer til Tetra-teknologien. Alle våre naboland har eller er i ferd med å etablere landsdekkende basert på Tetra. Omfattende kontraktsfestede tester sikrer at utstyr ikke tas i bruk før tilstrekkelig kvalitet er bekreftet, noe som er nødvendig for utstyr som påvirker liv og helse. Tester har vist at Nødnett fungerer godt i hele trinn 1-området.

Forsinkelser

Prosjektet har hatt betydelige forsinkelser, men fastpriskontrakten har gitt kontroll med de kostnadsmessige konsekvensene av forsinkelsene. Nettverkskontrakten, som representerer den største kontraktsverdien, har hatt økning på 3 %, primært for å styrke dekning og kapasitet. Investering i nødetatenes kommunikasjonssentraler har økt med 75 %, primært på grunn av behov for endret funksjonalitet. Investeringene i trinn 1 har derfor totalt økt med om lag 18 %, men er vesentlig engangsinvesteringer som ikke antas å påvirke enhetsprisen i det videre. Prosjektbemanningen er økt for en tettere oppfølging av prosjektet, noe som også vil gjelde i trinn 2.

Prosjektorganiseringen vært gjennom flere forbedringstiltak underveis i trinn 1 og har funnet sin form.

Per januar 2011 hadde Nødnett om lag 6 000 brukere og månedlig 350 000 samtaler i hele trinn 1 området. Det rapporteres få problemer med sambandet. Felles for alle brukerne som har deltatt i evalueringsaktiviteter, det være seg felles sambandsøvelse, brukerundersøkelse for radioterminalbrukere eller operatører på kommunikasjonssentralene er at de er fornøyd med overgangen til Nødnett og at de ser nytte av å samhandle på et felles nett. Nødnett oppleves totalt sett som vesentlig bedre enn tidligere radiosamband, med bedre dekning og funksjonalitet. Talekvaliteten er tilfredsstillende, men problematiske volumforskjeller må utbedres. Det gjenstår å få mer brukererfaringer med helses ulike løsninger før man kan konkludere i forhold til om man får til en god samhandling i den akuttmedisinske kjeden.

Krevende

Nødnettprosjektet er et krevende samordningsprosjekt på tvers av sektorer, og er et av de største telekom- og IKT-infrastrukturprosjekter i statlig regi noen sinne. Til tross for en vanskelig fremdrift fra leverandørens side har prosjektet fått til svært mye. Det er noen forbedringspunkter på løsningssiden, og når det gjelder rutiner, prosedyrer og opplæring, for å kunne ta ut effektene av nytt Nødnett i etatene og i samhandlingen mellom innsatsstyrkene. Da det på dette tidspunktet er begrenset brukererfaring i helsesektoren bør enkelte evalueringsaktiviteter videreføres i parallell med eventuell oppstart av trinn 2 fram til høsten 2011.

Evalueringsresultatene gir grunnlag for å konkludere med at det er riktig å beslutte en landsdekkende utbygging i hovedsak basert på de opprinnelige planer og den kontrakten som er inngått, men slik at planene tar hensyn til erfaringer fra trinn 1. Ikke å bygge ut Nødnett i resten av landet vil ha store konsekvenser, med et to-delt sambands-Norge og begrenset samfunnsmessig nytte av trinn 1