Gjennomgang av abonnementsordningen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Gjennomgang av abonnementsordningen

DNK har foretatt en gjennomgang av abonnementsordningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er videreutvikle ordningen slik at den ivaretar viktige samfunnsmål om beredskap best mulig.
  • Stortinget har forutsatt at brukerne skal betale for kostnader til drift av Nødnett.

  • Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK, er glad for at gjennomgangen viser at brukerne er svært tilfredse med Nødnett. Foto: Olav Heggø.

 - Vi vet at mange har ventet på denne gjennomgangen og vi er glade for at den viser at brukerne er svært tilfredse med Nødnett, sier Nina Myren, avdelingsdirektør for Kunder og beredskap i DNK. – Gjennomgangen viser også at modellen har noen utfordringer, forteller Myren.

 

Om ordningen

Stortinget har forutsatt at brukerne skal betale for kostnader til drift av Nødnett. Abonnementsordningen i sin nåværende form er resultatet av et utredningsarbeid som startet i 2003 hvor nødetatene og DNK var med i en arbeidsgruppe.

 

- Nå som Nødnett har vært i bruk en stund har vi gjort oss erfaringer som er verdifulle.  - Likevel er det tidlig å endelig konkludere om bruksmønstre, egenskaper og utfordringer gitt at mange brukere kun har kort fartstid i bruk av Nødnett og dermed begrenset erfaring, sier Myren.

 

Hovedfunn

Gjennomgangen viser at abonnement som betalingsmodell er generelt sett akseptert. Det er imidlertid også avdekket noen svakheter i modellen, og det er noen skjevheter i kostnadsfordelingen særlig mellom små og store enheter i samme sektor. 

 

Hele rapporten kan leses her.

 

Gjennomgangen viser også at noen av brukerne opplever at kostnadsnivået knyttet til bruk av Nødnett er høyt.  

 

- Dette innebærer en risiko for at vi ikke oppnår bredere bruk og utnyttelse av Nødnett, sier Myren. - DNK er opptatt av at samfunnet nå får mest mulig igjen for investeringen som er gjort i Nødnett, fortsetter Myren.  Bred utnyttelse av Nødnett både hos eksisterende og nye kunder er vesentlig for å styrke beredskapen ytterligere.

 

DNKs anbefalinger

For å beholde dagens brukere samt sikre økt utbredelse, flere brukere og tilsiktede beredskapseffekter, er DNKs foreløpige anbefalinger at det er vesentlig at brukerfinansieringen gjennom abonnementsavgiften ikke økes. DNK anbefaler videre at uheldige skjevheter for utvalgte kundegrupper med svak betalingsevne (særlig i kommunal og frivillig sektor) korrigeres gjennom å innføre en statlig del-/grunnfinansiering av driften av Nødnett.