Medieoppslag om Nødnett i helsevesenet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Medieoppslag om Nødnett i helsevesenet

Nødnettprosjektet er en viktig satsing for økt sikkerhet for mennesker i Norge. I Aftenposten denne uken er det gitt uriktig informasjon om status i prosjektet.
  • DNK er i positiv dialog med Helsedirektoratet om veien videre.

Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for å forvalte nødnettkontrakten på vegne av staten og ønsker nå å presisere enkelte fakta i saken.

Nødnett brukes daglig av flere tusen personer fra nødetatene i det sentrale østlandsområdet. Stortinget vedtok i juni 2011 at utbygging i resten av landet kan igangsettes. Det er hovedsakelig leveransene til legevaktsentralene som ikke er tatt i full bruk i første utbyggingstrinn.

Valg av teknologi for det nye nødnettet ble gjort av regjeringen i samråd med alle de tre nødetatene politi, brann og helse. Teknologivalget ble etterprøvd av eksterne eksperter som konkluderte med at det var et riktig valg.

Forsinkelser

Nødnettprosjektet er blitt forsinket, fordi det har vist seg å være mer komplisert og omfattende enn først antatt. I Aftenposten 27.10.2011 hevdes det at imidlertid at nødnettet hittil er fire år forsinket, og dette er feil. Prosjektet er om lag tre år forsinket med utgangspunkt i hva som ble kommunisert ved kontraktsinngåelse i slutten av 2006. For helsetjenesten har forsinkelsene dessverre blitt større, og en del av dette er knyttet til leveranser av programvare til legevaktsentralene.

Videre hevdes det i artikkelen at det at nå er klart at nettet vil bli utsatt i ytterligere fire år i store deler av landet. Dette er feil. I stortingsproposisjon 100 S  fremgår det at det forventes at landsdekkende utbygging ferdigstilles i 2015. Det er så langt ingenting som tyder på forsinkelser for utbygging av nettet og leveranser til brann og politi.
Utfordringer ved helsetjenestens leveranser

Løsningene for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) og ambulansetjeneste har vært i bruk i trinn 1 over lengre tid og har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne. Det er pr i dag tre feil som forhindrer løsningene i å bli tatt i bruk på akuttmottak og legevaktsentraler. Disse feilene gjelder enkelte situasjoner der en legevaktssentral skal koble sammen en innringer på telefon med en radio i Nødnett. Én av feilene er bekreftet rettet, mens de to siste rettes i uke 48.

Helsetjenesten skal få tid til å evaluere sine løsninger. Helsedirektoratet ønsker imidlertid å vente til alle kjente feil er rettet før løsninger på legevaktsentraler og akuttmottak testes mot det nye, digitale sambandet, og før evalueringen av alle løsningene til helsetjenesten igangsettes. DNK har ikke innblikk i hva som skal evalueres og hvordan evalueringsprosessen er tenkt gjennomført.

Det blir stilt spørsmål om det må anskaffes en alternativ løsning. DNK kjenner ikke til behovet for å anbefale en alternativ løsning. Den leverte løsningen til legevaktsentralene pr i dag er nær kontraktsfestet funksjonalitet. Dersom helsetjenesten selv konkluderer med at det er behov for noe annet enn det som er bestilt, vil spørsmålet om behov for nyanskaffelse nødvendigvis måtte vurderes på nytt.

Samarbeid mellom direktoratene

DNK er i positiv dialog med Helsedirektoratet om veien videre. Det er avtalt et møte mellom Helsedirektoratet og DNK på direktørnivå i nær fremtid.