Nødnett-leveransen til helsetjenesten

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-leveransen til helsetjenesten

I følge Dagens Medisin (dagensmedisin.no) er Helsedirektoratet bekymret over fremdriften i nødnett-prosjektet. Bekymringen begrunnes i at feil/ forsinket leveranse til helsetjenestens kommunikasjonssentraler gir for kort tid til å evaluere leveransen og at organiseringen av prosjektet ikke er hensiktsmessig.
  • Illustrasjonsbilde Foto:DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ønsker med dette å komme med noen klargjøringer.

Status/fremdrift for nødnett-prosjektet
Nødnettet og tilhørende brukerutstyr er nå tatt i operativ bruk av politiet i fire av seks politidistrikt i første byggetrinn. Det planlegges for at samtlige politidistrikt i dette området og de første brukerne i brann vil være over på Nødnett innen sommeren 2010. 

Alle nødetatene har prøvebrukere i nettet. Det gis gode tilbakemeldinger fra brukere og testbrukere som opplever at nettet har god lydkvalitet og dekning.

DNK bekrefter at det gjennom testing og prøvebruk er oppdaget feil i programvaren til IT-leveransen som skal tas i bruk på helsetjenestens AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler.  Denne delen av Nødnett-leveransen er tilpasset og skreddersydd til helses behov og skal også integreres med andre systemer på sentralene. Det pågår omfattende testing for å finne og rette feil og DNK følger opp dette arbeidet tett.

Som konsekvens av pågående kvalitetssikring er det besluttet at første sentral ut, AMK-sentralen i Østfold, forlenger sin prøvedriftsperiode inntil systemet har den kvalitet som behøves før sentralene kan ta leveransen i operativ bruk. Utsatt oppstart i Østfold gir uheldige forskyvninger i tid mht. når de andre sentralene til helsetjenesten kan ta i bruk Nødnett-leveransen. DNK har full forståelse for at forsinket softwareleveranse påvirker innføringen i helsetjenesten negativt. Det vil innen kort tid bli fastlagt nye måldatoer for videre utrulling. Selv om det nå er forskyvninger i tidsplanene ønsker Helsedirektoratet å fortsette sine innføringsaktiviteter, blant annet opplæring av et stort antall personer.

Evaluering av leveransen
Stortinget har besluttet at det skal gjennomføres en evaluering av nødnettet før saken om utbygging i Trinn 2 legges frem for beslutning. DNK som arbeider kontinuerlig for å holde fremdriften i prosjektet er opptatt av at de leverte løsningene blir evaluert tilstrekkelig. Alle evalueringsaktiviteter som skal gjennomføres er ikke avklart i detalj og samarbeid om dette blir viktig i tiden fremover. Leveranseprosjektet må håndteres parallelt med at det samles inn et tilstrekkelig godt grunnlag til at Stortinget kan ta stilling til spørsmålet om å videreføre utbyggingen til et landsdekkende nødnett.

Organisering av prosjektet
Den norske modellen for anskaffelse av nytt digitalt nødnett inkluderer i tillegg til bygging og drift av nødnettet også førstegangsleveranser av brukerutstyr som radioterminaler og nye IT-løsninger til etatenes kommunikasjonssentraler. Med dette har staten spart brukerorganisasjonene og kommunene for store investeringer. Fremdriftsmessig er det direkte sammenhenger mellom prosjektets leveranser og etatenes aktiviteter, noe som krever langsiktig planlegging fra alle parter. 

At samarbeid på tvers av sektorer er utfordrende, ble også påpekt av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) i deres rapport som vurderte Nødnett-prosjektet i 2008. Prosjektorganiseringen ligger ikke fast, men tilpasses den fasen man er i. Med bakgrunn i erfaringer, inkludert DIFI-rapportens funn, er det i løpet av det siste året gjennomført en rekke endringer og tilpasninger knyttet til organisering og prosjektstyring, bl.a.:

  • DNK har styrket den etatsvise oppfølgingen ved blant annet å etablerte ett delprosjekt per etat med dedikert delprosjektleder samt dedikerte personer innenfor teknikk og innføring
  • DNK har ukentlige møter med berørte etater på ledernivå
  • Nye retningslinjer er innført for milepælstyring med egen plangruppe der både leverandøren og etatene deltar.

DNK arbeider kontinuerlig for at statens interesser totalt sett blir ivaretatt på en god måte. Alle involverte parter samarbeider nå positivt om å sluttføre Trinn 1 innenfor de rammer som er gitt, og legger derved forholdene til rette for at spørsmålet om landsdekkende utbygging av Nødnett kan fremmes for Stortinget.