Nødnett-utbyggingen i Nordre Buskerud

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett-utbyggingen i Nordre Buskerud

I etterkant av den tragiske helikopterulykken på Sollihøgda på mandag har det blitt rettet en del spørsmål om Nødnett-utbygging i Nordre Buskerud og utbyggingen i landet generelt.
  • Illustrasjonsfoto: DNK

Området der helikopterulykken fant sted ved E16 nord for Sollihøgda er i Nordre Buskerud politidistrikt. Dette er et område der Nødnett fortsatt er under utbygging. For at nødetatene skal kunne ta nettet i bruk, må hele operasjonsområdet ha tilstrekkelig dekning.

 

Nettet vil stå klart slik at nødetatene i Nordre Buskerud vil kunne begynne å ta Nødnett i bruk i løpet av andre kvartal 2014.

 

Gamle og nye nett

Under hele utbyggingsperioden for Nødnett frem til utløpet av 2015 vil det finnes områder der Nødnett er utbygget og tatt i bruk av etatene, samt tilgrensende områder der Nødnett er under bygging og hvor nødetatene fortsatt bruker analogt samband.  

 

Nødetatene har etablert tiltak og rutiner for å sikre radiokommunikasjon mellom ulike aktuelle samband og Nødnett. Dette legges inn i innføringsplanene for hvert distrikt.
Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere (link).  

 

Nødnettutbygging og kritiske hendelser

Nødnett-utbyggingen skjer etter en vedtatt plan om at Nødnett skal være ferdig utbygd i hele landet innen utgangen av 2015. Erkjennelsen av behovet for et velfungerende, felles Nødnett er en av grunnene til at utbyggingen ble vedtatt i Stortinget sommeren 2011. Dette er også en av grunnene til at det er lagt stort trykk på en rask utbygging.

 

Det er viktig å få Nødnett på plass for nettopp å sikre god kommunikasjon mellom ulike nødetater og andre som bidrar ved hendelser.

 

Fakta om Nødnett

Nødnett vil gi nødetatene bedre muligheter for en effektiv radiokommunikasjon internt og på tvers av etatene i forbindelse med ulykker, kriser eller andre hendelser.

 

Omfattende prosjekt
Landsdekkende utbygging av Nødnett skal være på plass innen utgangen av 2015. Dette er en stram, men realistisk plan. Basestasjoner bygges og klargjøres hver dag for å sikre god dekning. Dette er et omfattende prosjekt som krever bidrag fra mange aktører. Bygging av radionettet og kvalitetssikring av dekning er en omfattende og tidkrevende prosess. Det krever god planlegging, justeringer etter målinger og erfaring fra bruk.

 

Nødnett skal gi radiodekning over det aller meste av fastlands-Norge. Det er en målsetning at Nødnett skal ha dekning på nær 100 prosent der folk bor og 79 prosent av landarealet. Nødnett vil gi tilnærmet full dekning langs europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder. Det er krav til forsterket signalstyrke i byer/tettsteder for å gi best mulig innendørsdekning. Det vil bli egen dekning for helikopter.

 

Stortinget besluttet i juni 2011 at Nødnett skal bygges ut i hele fastlands-Norge. Politidistriktene i Østfold, Follo, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Romerike har allerede brukt Nødnett i 3 år.

Resten av utbyggingen skal være fullført innen utgangen av 2015.

 

Utbyggingen er delt inn i faser med utgangspunkt i politidistrikt (PDI):


Fase 1: Hedmark PDI og Oppland PDI

Radionettet ble ferdig utbygd i siste kvartal 2013. Nødnett er tatt i bruk av politiet, brann og deler av helsevesenet (AMK) i hele området. Akuttmottak og legevaktene tar Nødnett i bruk i løpet av første kvartal 2014.

 

Fase 2: Nordre Buskerud PDI, Vestfold PDI, Telemark PDI og Agder PDI

Radionettet i Nordre Buskerud PDI ferdigstilles første kvartal 2014. Etatene planlegger å ta nettet i bruk i Nordre Buskerud PDI i andre kvartal 2014. Radionettet i fase 2 for øvrig er planlagt ferdigstilt andre kvartal 2014. Tidspunktet for når etatene tar i bruk Nødnett i fastsettes i samråd med etatene selv. Etatene i de øvrige deler av fase 2 tar nettet i bruk i andre og tredje kvartal 2014. 


Fase 3: Rogaland PDI, Haugaland og Sunnhordaland PDI, Hordaland PDI og Sogn og Fjordane PDI
Nødnett skal være ferdig utbygd og klart til å tas i bruk av nødetatene i løpet av 2014.

 

Fase 4: Sunnmøre PDI, Nordmøre og Romsdal PDI, Sør-Trøndelag PDI og Nord-Trøndelag PDI
Nødnett skal være ferdig utbygd her og klart til å tas i bruk av nødetatene i løpet av 2014. Helsevesenet skal etter dagens plan ta Nødnett i bruk første kvartal 2015.

 

Fase 5: Helgeland PDI, Salten PDI, Midtre Hålogaland PDI, Troms PDI, Vest-Finnmark PDI og Øst-Finnmark PDI
Nødnett skal være ferdig utbygd første halvår 2015 og tas i bruk av nødetatene i løpet av 2015.