Økt innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Økt innendørsdekning

DNK har behov for å rette opp i noe av feilinformasjonen som ble presentert i NRKs nyhetssendinger torsdag kveld; Direktoratet for nødkommunikasjon jobber planmessig med å forbedre innendørsdekningen i sentrale strøk.
  • Illustrasjonsbilde Foto:DNK

 

NRKs sak handlet om at deler av PST i enkelte situasjoner har begynt å bruke det gamle sambandet fremfor Nødnett, blant annet på grunn av utfordringer med innendørsdekning.

På spørsmål om den konkrete situasjonen i PST, svarte DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl direkte på Dagsrevyen at DNK var gjort oppmerksom på at PST vurderer situasjonen som så alvorlig som de gjør, først tirsdag denne uken. Dette ble senere vinklet til at DNK påstod at utfordringene med innendørsdekning var ukjent før dette. Denne vinklingen stemmer ikke. NRK blander her sammen spørsmålet om generell innendørsdekning og brannvesenets særegne krav til samband under røykdykking.

Innendørsdekning i Nødnett

DNK har jobbet med innendørsdekning over lang tid. Nødnettkontrakten nevner ingen spesifikke bygninger med spesielle krav til innendørsdekning, og innendørsanlegg er ikke del av kontrakten. Det er allikevel innbygd mekanismer i Nødnettkontrakten for å sikre høy grad av innendørs dekning.

I kontrakten er det spesifisert økt feltstyrke i de 22 største byene og rundt samtlige brannstasjoner for å oppnå innendørsdekning til et visst nivå. Dette nivået er like høyt som i de fleste andre europeiske byer. Signalnivået vil dermed, i de aller fleste tilfeller, være tilstrekkelig for å tåle demping gjennom bygningsmasse og være høyt nok for å oppnå samband.

Dette utbyggingsprinsippet følger de samme prinsippene som kommersielle nettutbyggere og operatører bruker. De aller fleste bygg i byer og tettbygde strøk vil oppnå tilstrekkelig dekning innendørs med denne tilnærmingen.

De bygg som ikke blir tilfredsstillende dekket, vil sannsynligvis ha en spesiell struktur, fasade, materiale eller omfang. Slike bygg er umulig å identifisere i forkant. Det vil enten være erfaringer med radionettet inne i dette bygget eller spesifikke innendørsmålinger som vil avsløre om dekningen er tilfredsstillende.

I slike tilfeller vil det være nødvendig med spesielle innendørsanlegg. DNK jobber kontinuerlig med dette: Det er satt opp lister med prioriterte bygg og det er satt av konkrete midler til dette arbeidet.

Noen slike anlegg er allerede realisert, blant annet i mange tunneler, i Stortinget, i Oslo Tingrett og på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Fokus på forbedringer

Alle større radiokommunikasjonsnett vil ha noen områder som må forbedres etter at erfaringer fra brukerne foreligger. Det er en naturlig del av DNKs rolle å identifisere og løse slike forbedringspotensialer. Da er vi avhengig av gode tilbakemeldinger fra brukerne. At DNK så sent fikk vite om at PST sine konkrete utfordringer, kan tyde på at informasjonsflyten ikke er god nok. DNK vil ta initiativ for å skape bedre rutiner, som skal sikre at tilbakemeldinger kommer raskt og ufiltrert frem til DNK.

At det er områder der nettet bør styrkes er vi godt kjent med, men vi har ikke før denne uken vært klar over at PST nå vurderer situasjonen som så alvorlig som de gjør. Nå som vi er kjent med utfordringen, vil vi sette i gang et arbeid for å kartlegge problematikken nøye, og finne en god løsning. DNK opprettet derfor en dialog direkte med PST umiddelbart etter at problemstillingen ble kjent.

Røykdykkernes situasjon godt kjent

NRKs nyhetssaker kan skape inntrykk av at DNK ikke er kjent med røykdykkerenes utfordringer knyttet til bruk av Nødnett. Dette er feil. DNK er godt kjent med den omtalte rapporten fra 2010, og røykdykkernes situasjon har vært et tema over tid.

Nødnett brukes i dag til røykdykking en rekke steder, og vi jobber sammen med DSB for å avklare om Nødnett kan gi tilstrekkelig sikker radiodekning for røykdykkere i spesielt tunge bygg med mye stål og metalliserte vinduer. DSB skal nå, sammen med Sintef, gjennomføre flere aktiviteter og undersøkelser for å sikre et mer objektivt beslutningsunderlag og bakgrunn for kunne gi bedre råd til brukerne i forhold til Nødnett.

Det finnes bl.a. muligheter med såkalte repeatere, og det går an å rigge seg opp med antenner som rulles ut ved store branner. Dette har vært brukt bl.a. under store hendelser i London.

Mer om Nødnett innendørs - muligheter og begrensninger

Basestasjonene i Nødnett er plassert på master eller hus utendørs for å gi tilfredsstillende radiodekning i et område. Hvor god dekningen er inne i bygg, vil variere med bygningsmassen. Noen bygninger har en bygningsmasse som gjør at radiosignalene ikke trenger igjennom.

Om det ikke er dekning i et bygg, er det mulig å etablere midlertidig dekning ved bruk av bilmonterte radioterminaler som kan fungere som forsterkere. DNK anbefaler at etatene har denne funksjonen i sine kjøretøy. Det er også mulig å benytte håndterminalene til å kommunisere direkte med hverandre.