Spørsmål om Nødnett i forbindelse med brannen i Lærdal

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Spørsmål om Nødnett i forbindelse med brannen i Lærdal

I etterkant av brannen i Lærdal natt til søndag har det oppstått en del spørsmål om Nødnett-utbyggingen i landet generelt, og Sogn og Fjordane spesielt. I tillegg er det også blitt stilt spørsmål om hvor vidt Nødnett ville ha blitt berørt av brannen hvis det hadde vært utbygd i det aktuelle området.

Pågående utbygging

I Sogn og Fjordane fylke er Nødnett under utbygging og det skal ferdigstilles i siste kvartal 2014. Alle de tre nødetatene skal etter planen ta nettet i bruk i løpet av første kvartal 2015. Nødnett skal ha dekning i hele Norge innen utgangen av 2015.

 

Erkjennelsen av behovet for et velfungerende, avlyttingssikret, felles Nødnett er hoved­grunnen til at Stortinget vedtok landsdekkende utbygging sommeren 2011. Det er nå stort trykk på å gjennomføre en rask utbygging. Nødetatene i Oppland og Hedmark fylke tok i bruk Nødnett i slutten av 2013, som de første etter vedtak om den landsdekkende utbyggingen. I løpet av andre kvartal 2014 skal også nødetatene i Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene begynne å ta Nødnett i bruk.

 

Robusthet i Nødnett

I forbindelse med brannen i Lærdal har det kommet spørsmål om Nødnett ville ha fungert under brannen.

 

- Vi har gjort en foreløpig analyse av dette konkrete tilfellet for å danne oss et bilde av hvordan hendelsen kunne ha påvirket et Nødnett bygget iht. gjeldende planer. Foreløpig konklusjon er at det ville ha vært Nødnett-dekning i området rundt Lærdal under og etter brannen, sier direktør for Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl.

 

Prinsipielt planlegges Nødnett slik at systemet skal fungere selv om enkeltkomponenter svikter. Alle basestasjoner kobles sammen i en ringstruktur slik at det hovedsakelig vil være to telelinjer frem til hver enkelt stasjon, noe som sikrer oppetid ved utfall av en enkeltlinje.

 

- Dessuten vil det i flere tilfeller være overlappende dekning fra andre basestasjoner i nærområdet dersom en basestasjon går ned, sier Lyngstøl.

 

Basestasjonene er utstyrt med reservestrøm som vil kobles inn dersom strømmen faller ut. 85 % av basestasjonene har 8 timers reservestrøm, mens de resterende basestasjonene har 48 timer. Strategisk plasserte basestasjoner har lengst reservestrømtid.

 

- For én basestasjons vedkommende er det noe usikkert om stasjonen ville ha mistet strømmen etter 8 timer på reservestrøm, sier Lyngstøl.

 

Felles infrastruktur

Nødnett er bygget opp med både egne overføringslinjer og overføringslinjer som leies fra kommersielle leverandører, hovedsakelig Telenor.

 

- Rundt 80 % av forbindelsene  mellom basestasjonene i Nødnett er våre egne radiolinjebaserte. Transmisjonslinjene som benyttes for å knytte sammen basestasjoner og kjernenettet leies hovedsakelig av kommersielle aktører, forklarer Lyngstøl.

 

- I et mulig verste tilfelle der alle basestasjoner som dekker et område slutter å fungere pga. flere samtidige feil, vil radioterminalene likevel kunne brukes lokalt på et skadested. Det vil i en slik situasjon ikke være mulig å kommunisere ut av området, avslutter Lyngstøl.

 

Utbyggingen er delt inn i faser med utgangspunkt i politidistrikt (PDI):

 

Fase 1: Hedmark PDI og Oppland PDI

Radionettet ble ferdig utbygd i siste kvartal 2013. Nødnett er tatt i bruk av politiet, brann og deler av helsevesenet (AMK) i hele området. Akuttmottak og legevaktene tar Nødnett i bruk i løpet av første kvartal 2014.

 

Fase 2: Nordre Buskerud PDI, Vestfold PDI, Telemark PDI og Agder PDI

Radionettet i Nordre Buskerud PDI ferdigstilles første kvartal 2014. Etatene planlegger å ta nettet i bruk i Nordre Buskerud PDI i andre kvartal 2014. Radionettet i fase 2 for øvrig er planlagt ferdigstilt andre kvartal 2014. Tidspunktet for når etatene tar i bruk Nødnett i fastsettes i samråd med etatene selv. Etatene i de øvrige deler av fase 2 tar nettet i bruk i andre og tredje kvartal 2014. 

 

Fase 3: Rogaland PDI, Haugaland og Sunnhordaland PDI, Hordaland PDI og Sogn og Fjordane PDI

Nødnett skal være ferdig utbygd og klart til å tas i bruk av nødetatene i løpet av 2014. Tidspunktet for når etatene tar i bruk Nødnett i fastsettes i samråd med etatene selv.

 

Fase 4: Sunnmøre PDI, Nordmøre og Romsdal PDI, Sør-Trøndelag PDI og Nord-Trøndelag PDI

Nødnett skal være ferdig utbygd her og klart til å tas i bruk av nødetatene i løpet av 2014. Helsevesenet skal etter dagens plan ta Nødnett i bruk første kvartal 2015.

 

Fase 5: Helgeland PDI, Salten PDI, Midtre Hålogaland PDI, Troms PDI, Vest-Finnmark PDI og Øst-Finnmark PDI

Nødnett skal være ferdig utbygd første halvår 2015 og tas i bruk av nødetatene i løpet av 2015.