Understreker viktigheten av robusthet i digital infrastruktur

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Understreker viktigheten av robusthet i digital infrastruktur

DNK poengterer viktigheten av å sikre større utbredelse av fremtidige kjernenett, samt behovet for økt reservestrøm i nettleverandørers transmisjonsnett i sitt høringssvar til NOU «Digital sårbarhet – sikkert samfunn».
  • Nødnett er ett av fire landsdekkende mobilnett i Norge (ved siden av de kommersielle nettene til Telenor, Telia og ICE) og er etablert som en kritisk samfunnsinfrastruktur for nød- og beredskapsaktører.

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt Lysneutvalgets utredning «Digital sårbarhet - sikkert samfunn» ute på høring. Utvalgets rapport kartlegger samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. 

 

Som eier av samfunnskritisk infrastruktur er DNK særlig tilfreds med at utvalget har viet temaet robusthet i den digitale infrastrukturen oppmerksomhet, og ikke bare dveler ved øvrige sider av IKT-sikkerheten. Utvalget gir anbefalinger i retning av å styrke IKT-sikkerhetsarbeidet, robustheten i infrastrukturen og beredskapen med hensyn til uønskede IKT-hendelser på mange områder i samfunnet. Dette slutter DNK seg til.

 

Utredningen peker gjennomgående på behovet for kompetanse på området, og på viktigheten av øvelser knyttet til uønskede hendelser på alle nivåer. DNK vil som fagdirektorat på sitt område bifalle dette. For opprettholdelse av en god beredskapsevne og god utnyttelse av infrastruktur som Nødnett, så er kompetanse, øvelser og erfaringslæring avgjørende.

 

Utvalget bruker begreper som «akkumulert sårbarhet» og sårbarheter i verdikjeder. DNK støtter «verdikjede»-tilnærmingen som innebærer at samfunnskritiske funksjoner i større grad må vurderes ut fra avhengigheten til at underliggende funksjoner er på plass. Denne tilnærmingen er viktig i en videre oppfølging og politikkutvikling på området.

 

Et tema som utredningen ikke berører er statens behov for sikker mobil bredbåndskommunikasjon. Samtidig som behovene for slik kommunikasjon øker, ser vi at det ikke er noen sentral aktør som per i dag håndterer dette på vegne av fellesskapet. Det bør adresseres i det videre arbeidet på området.

 

På overordnet nivå trekker DNK fram i høringen følgende forhold som spesielt viktige for Nødnett og DNK:

 

  • Kritikaliteten i kjerneinfrastrukturen må adresseres

Utvalget fastslår at en stor andel av samfunnets digitale infrastruktur er avhengig av Telenors kjerneinfrastruktur. DNK støtter til fulle de vurderinger utvalget gir på dette punktet, bl.a. behovet for minst to nasjonale kjernenett. Det vil styrke robustheten å fordele viktige samfunnsfunksjoner mellom to eller flere nett og åpne for at kritisk trafikk kan omrutes mellom disse. DNK støtter derfor utvalgets anbefaling om å utrede muligheten for to nasjonale kjernenett.

 

DNK har under utbyggingen av Nødnett erfart at det i for stor grad er nødvendig med lange leielinjer med lite reservestrømkapasitet for å nå fram til Telenors robuste kjerneinfrastruktur. Basestasjonene i Nødnett og linjene mellom disse er bygget robust, men kjernenettinfrastrukturens begrensede utbredelse har satt grenser for hvilket robusthetsnivå det har vært mulig å oppnå. Det er således også ønskelig å sikre at fremtidige kjernenett får større utbredelse enn i dag.

 

  • Behov forøkt reservestrøm i de kommersielle nettleverandørenes transmisjonsnett

Det er behov for å øke reservestrømmen i nettleverandørenes transmisjonsnett. En av de vanligste årsakene til utfall av basestasjoner i Nødnett er bortfall av transmisjon, som igjen i stor grad skyldes bortfall av strømforsyningen. Dette må vies større oppmerksomhet enn til nå.

 

  • Nye brukergrupper på vei inn i Nødnett

Justis- og beredskapsdepartementet definerte i 2014 hvem som kan bli brukere av Nødnett: nødetatenes samvirkeaktører, eiere av kritisk infrastruktur, kritiske samfunnsfunksjoner, utøvere av svært betydningsfulle samfunnstjenester og statlige og kommunale virksomheter med et definert beredskapsansvar. Det pågår bl.a. en dialog med flere selskaper i kraftbransjen om bruk av Nødnett som kommunikasjonsløsning. Energiselskapene har i mange år benyttet IKT-systemer til drift, overvåking og fjernstyring av kraftanlegg og andre kritiske installasjoner, slik også utvalget påpeker i utredningen. DNK ønsker å understreke at Nødnett er en robust og sikker kommunikasjonsløsning som kan fungere for bransjer med høye krav til driftssikkerhet i sine løsninger. Det er også samfunnsøkonomisk fornuftig at flere aktører benytter Nødnett som kommunikasjonsløsning i stedet for at de bygger sine egne nett — noe som er alternativet for de energiselskapene DNK for tiden er i dialog med.