Utbyggingen går som planlagt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnettutbyggingen går som planlagt

I flere presseoppslag i dag med bakgrunn i Revidert nasjonalbudsjett går det frem at Nødnett er utsatt til 2015. Dette er ikke riktig.
  • Illustrasjonsbilde Foto:DNK

 - Da Stortinget vedtok at det nye, digitale radiosambandet Nødnett skal bygges i juni 2011, ble det anbefalt en ferdigstillelsesdato i 2015, fastslår Nina Myren, avdelingsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon. 
 - Dette gjenspeiles både i Proposisjon 100S (2010-2011) og i Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling.
 
- Erfaringene fra første byggetrinn var at tidsplanen i kontrakten var for stram, og måtte endres i tråd med denne anbefalingen, forklarer Nina Myren.
 
- Tidsplanen for byggingen av radionettet i resten av landet er ambisiøs, men realistisk innen de rammene som er gitt, fastslår Myren.
 
Bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett gjenspeiler betalingsmilepælene i prosjektet.


Som planlagt 


 Under stortingsbehandlingen av saken skrev Transport- og kommunikasjonskomiteen følgende om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge, Innst. 371 S (2010–2011): 
 
"2.7 Gjennomføring av utbygging i resten av landet – trinn 2
Komiteen merker seg og støtter regjeringens forslag om å igangsette trinn 2 i henhold til kontrakten med tilhørende endringer og tillegg. Trinn 2 vil bli en videreføring av trinn 1 med forbedringer basert på erfaringer, evaluering og kvalitetssikrers tilbakemeldinger.


Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, merker seg videre at tidsplanen i trinn 2 utgjør en vesentlig risikofaktor, da det i kontrakten er avsatt kun 30 måneder til utbygging. Erfaringer fra trinn 1 tilsier at dette er svært stramt tidsmessig. Flertallet legger derfor til grunn at Direktoratet for nødkommunikasjon sammen med Justis- og politidepartementet, som en del av den innledende trinn 2-planleggingen, vurderer om det er i statens interesse å løse opp i avhengigheter mellom innføringsprosjektene, øke leverandørens forutsigbarhet og/eller gi leverandøren mer tid utover 30 måneder i tråd med kvalitetssikrers anbefalinger.

Flertallet merker seg videre at endelig og detaljert tidsplan for gjennomføring av trinn 2 vil først utarbeides etter at beslutning om landsdekkende utbygging er fattet, og at ekstern kvalitetssikrer angir forventet ferdigstillelse i 2015. "