Dekning i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekning i Nødnett

Nødnett blir bygget i hele landet innen utgangen av 2015.
  • Basestasjon Foto: DNK

Der folk bor vil det være så og si 100% dekning, og det vil være radiomaster over hele landet som dekker nesten 80% av landarealet. Dette er i tråd med det Stortinget har bestemt. De siste ukene er det blitt skapt tvil om dette.

NRK Dagsrevyen kjørte mandag et innslag om dekning i Nødnett. I innslaget gis det et inntrykk av at dekningen i Nødnett blir langt dårligere enn det som tidligere er kommunisert til Stortinget. Vi forstår at innslaget har gitt usikkerhet rundt godheten til Nødnett, spesielt i distrikter som så langt ikke er bygget ut.

Direktoratet for nødkommunikasjon kan i utgangspunktet ikke kommentere på det konkrete innholdet i et kontraktsdokument mellom staten og en leverandør. Vi ønsker imidlertid å gjøre det helt klart at Stortingets dekningsmålsetning står fast, på samme måte som målet om landsdekkende utbygging innen 2015.

I et komplisert prosjekt som Nødnettprosjektet, er det behov for presiseringer og konkretiseringer underveis. I januar 2012 ble det inngått et kontraktstillegg som var helt nødvendig for å sikre fremdriften i Nødnett-prosjektet og kontrollere risikoen. Bakgrunnen for dette tillegget, var erfaringene som ble gjort i første byggetrinn på Østlandet, samt rådene fra den eksterne kvalitetssikringen gjennomført av konsulentselskapet Dovre. Dette ble varslet til Stortinget - Prop. 100 S (2010-2011) - før fjorårets vedtak om landsdekkende utbygging. Grepene som er tatt gir raskere utbygging, og fører til at etatene kommer raskere over i det avlyttingssikrede Nødnett.

På generelt grunnlag kan vi si at dekningsgrad i en innledende fase må ses på som et utgangspunkt - en foreløpig, teoretisk beregning av dekning som gir et øyeblikksbilde av et prosjekt i utrullingsfasen. Det gjør kontraktspartene i stand til å starte prosjektering, men det representer ikke det endelige resultatet. Først når nettet og dekningen er etablert og etterprøvd vet vi med sikkerhet hvor god dekningen er. Dessuten er krav til arealdekning kun en del av et komplisert puslespill hvor også andre krav spiller inn, som for eksempel krav til dekning i tettsteder, langs veier og i kystnære områder

Totalt sett vil målsettingen fra Prop. 100 S (2010-2011) bli oppfylt ved at de konkrete dekningsplanene i et distrikt gjennomgås med nødetatene i et eget møte, og dekningsplanen justeres etter møtet. Dette har hittil ført til at dekningsgraden i de fleste områdene er økt, sammenlignet med tidligere tall. Dekningen i et område vil også bli utvidet, dersom målinger eller tilbakemeldinger fra bruk tilsier at det er nødvendig. Det er avsatt konkrete midler til dette.

Å etablere nødnettet er komplisert. Avansert teknologi skal på plass over hele landet. Vi som er ansvarlige for å etablere, drive og bruke nødnettet har ikke vært flinke nok til å forklare rammene for prosjektet og hvordan prosessen er frem mot ferdigstillelse i 2015.

Les her om innendørsdekning i Nødnett.