Frekvenser til neste generasjons nødkommunikasjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Frekvenser til neste generasjons nødkommunikasjon

I et felles innspill til Radio Spectrum Committee understreker aktørene som forvalter og drifter nødnettene i Sverige, Norge og Finland viktigheten av dedikerte frekvenser i 700 MHz-båndet til nødkommunikasjon.
  • Datatjenester vil bli oppdragskritisk viktig for nød- og beredskapsaktørene, på samme måte som taletjenester har vært lenge. Foto: Fredrik Naumann

Høyhastighetsdata er stikkordet i innspillet, undertegnet den svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det finske Suomen Erillisverkot og det norske Direktoratet for nødkommunikasjon. De har alle nødnett basert på TETRA teknologi – henholdsvis Rakel i Sverige, Virve i Finland og Nødnett i Norge. Radio Spectrum Committee jobber blant annet med å sikre felles vilkår for bruk og tilgang på radiofrekvenser i Europa.

Økt bruk av bredbåndsdata

I dag ligger TETRA-nettverkene i området 380-400 MHz. De er utmerket til tale, har god arealdekning, er avlytningssikret og fungerer uavhengig av de kommersielle nettene. Frekvensene er på sin side ikke tilstrekkelig til å kunne møte nød- og beredskapsaktørenes økte behov for sikker og robust bredbåndsdata.

700 MHz-båndet har til nå vært tildelt kringkastingsformål, men i de nordiske landende vil frekvensene etter hvert bli tatt i bruk til bredbåndskommunikasjon. De tre nordiske aktørene er opptatt av at en del av dette frekvensbåndet sikres til nødkommunikasjonsformål. Uten frekvenser må neste generasjons nød- og beredskapskommunikasjon utelukkende bygges på de kommersielle aktørenes nett. Om de kan tilby den funksjonaliteten og robustheten nød- og beredskapsaktørene trenger, stilles det spørsmål ved. Og det finnes heller ingen garantier for at de er villig til å gjøre de endringene som må til, for å imøtekomme behovene til nød- og beredskapsaktørene.

Slik de tre organisasjonene ser det, er en dedikert bredbåndsløsning for nødkommunikasjon den beste løsningen.

Felles teknologiske løsninger på tvers av landegrensene

700 MHz-båndet er ansett å være den eneste reelle mulighet for å få til en harmonisert frekvensløsning for fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon i Europa. Båndet gir god arealdekning og innendørsdekning, uten at man behøver å investere i sær eller uforholdsmessig dyr infrastruktur.

I innspillet poengteres det samtidig at en harmonisert løsning er viktig med tanke på at radioutstyr skal kunne virke på tvers av landegrenser. Norge og Sverige er allerede godt i gang med dette arbeidet, og vil høsten 2016 koble sammen sine nett.

Et større marked gir også bedre forutsetninger for videreutvikling av tjenester og funksjonalitet. Både USA, Canada og Frankrike har valgt 700 MHz båndet for nød- og beredskapsaktørenes bredbåndsteknologi.

Skal beskrive fremtidens kommunikasjonsbehov

I Sverige har regjeringen gitt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i oppdrag å beskrive hvilke behov og krav nød- og beredskapsaktørene har til sikker og tilgengelig mobil og ip-basert kommunikasjon.

 

MSB utfører oppdraget i samarbeid med politimyndighetene, forsvaret og Post- och telestyrelsen.