Fungerte bra under terrorangrepene

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Nødnett fungerte bra under terrorangrepene

De brutale og tragiske angrepene på regjeringskvartalet i Oslo og sommerleiren på Utøya fredag 22.7 har sjokkert alle. På vegne av Direktoratet for nødkommunikasjon vil jeg uttrykke medfølelse til alle som er berørt.
  • Kontrollrom Foto: DNK

Jeg vil også berømme nødetatenes innsats gjennom gårsdagen og i det videre arbeid som fremdeles pågår. Formålet med Nødnettet er bl.a. å sikre at kommunikasjonen innen og mellom våre nød- og beredskapsetater fungerer godt også i ekstremsituasjoner. Dermed legges det til rette for at innsatspersonellet kan fokusere på å håndtere selve hendelsen mest mulig effektivt.

Nødnett ble meget aktivt brukt av alle nødetatene og spesielt i området nærmest Regjeringskvartalet.  I tillegg var det høy trafikk på den delen av nettet som dekker området i nærheten av Utøya. Utøya ligger i Nordre Buskerud politidistrikt, et område som foreløpig ikke er utbygd med Nødnett. Likevel fantes det dekning i området, ved bruk av basestasjoner i det allerede utbygde området.  Nødnettdekning vil etter hvert komme i hele fastlands-Norge, etter vedtak om utbygging i Stortinget 9. juni 2011.  

Overvåkningen av nettet viste at det håndterte trafikken bra. Det er ikke kommet inn rapporter om forhold som har påvirket bruken vesentlig.

Oppdatering av saken 1.8.2011: 

I et NRK-innslag og senere et oppslag i Dagbladet 1. august 2011 går det frem at helse- og politipersonell opplevde kommunikasjonsproblemer ved Utøya den 22. juli. Blant annet går det frem at operasjonsledelsen ved politiet i Nordre Buskerud måtte bruke mobiltelefon og epost for å nå andre etater.

Utøya hører til Nordre Buskerud politidistrikt, der Nødnett ennå ikke er utbygd. Likevel fantes det dekning i området, og Nødnett ble derfor brukt av innsatspersonell fra nabodistrikter som hadde Nødnett-terminaler. Personell fra Nordre Buskerud har ikke utstyr til å bruke Nødnett, siden utbyggingen ennå ikke er kommet til dette område Disse brukte sine gamle systemer. Konsekvensen var at flere kommunikasjonssystemer var i bruk samtidig.    

Det er viktig å bygge det landsdekkende Nødnettet ferdig, i tråd med Stortingets vedtak av 9. juni 2011. Der nettet er utbygd, vil man ha en grunnleggende infrastruktur som nødetatene kan benytte til sømløs kommunikasjon over etatsgrenser og geografiske grenser. Etter hvert vil også andre redningsressurser og ressurser med viktige roller i nød- og beredskapshåndtering kunne komme inn i nettet.   En utbygging av Nødnett vil gjøre nødetatenes avhengighet av de kommersielle telenettene mindre. Dette er viktig, fordi man vet at svært mange også utenfor nødetatene vil ha behov for å kommunisere med hverandre ved omfattende hendelser og kriser. Alle telenett har en grense for hvor mange som kan bruke nettet samtidig. Overskrider man grensen, kommer ikke samtalene eller meldingene gjennom.  

Inntil Nødnett er landsdekkende, vil man i grenseområder til utbygde områder måtte håndtere situasjoner der Nødnett brukes ved siden av de gamle radionettene.