Fremtidens nødnett

DSB leder det pågående arbeidet med konseptvalgutredning for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon og overgang fra dagens Nødnett.

Bakgrunn

Nødetaters og andre beredskapsaktørers arbeidsmetoder er i stadig utvikling og endring. Teknologiutviklingen og digitaliseringen gir nye muligheter for effektivt samvirke og effektiv oppdragshåndtering. Nød- og beredskapsetater har økende behov for pålitelige og sikre mobile bredbåndstjenester som tilrettelegger for utstrakt informasjonsutveksling og rask oppkobling av gruppesamtaler.

Statens kontrakt med Motorola om drift av dagens Nødnett utløper i 2026. Dette gjør det nødvendig å vurdere hvordan behov Nødnett dekker i dag skal tilfredsstilles i fremtiden. Det er også sentralt å kartlegge hvordan nødnetteffekten skal opprettholdes og videreutvikles i fremtidens løsning.

Tidslinje

Her følger en tidslinje med relevante milepæler og tilhørende dokumenter:

2017

2018

2019

  • 11. april mottok DSB og Nkom presiseringsbrev fra JD med endelig KVU-oppdrag: DSB og Nkom skal utrede ulike konsepter for hvordan nød- og beredskapsetaters behov for å kunne kommunisere og dele oppdragskritisk informasjon kan tilfredsstilles i fremtiden.

KVU-arbeidet organiseres som et prosjekt med DSB som prosjekteier. Interessenter involveres gjennom referansegrupper, arbeidsgrupper, temasamlinger og etatsvise særmøter. Brukerne av Nødnett har en sentral rolle som primære interessenter. Behovene utredes i ulike arbeidsgrupper som tar for seg temaer som funksjonalitet, dekning, robushet, sikkerhet, kontrollrom og terminaler.

Basert på dette foretar prosjektet en helhetsvurdering, og sikrer konsistens og grensesnitt mellom produkter.

Berørte departementer og underliggende etater holdes oppdatert og involvert gjennom informasjonsmøter.

  • 25. november ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om KVU-arbeidet på Litteraturhuset.
frokostmøte.png
Foto: DSB

2020

  • 19. juni ble KVU for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon overlevert til JD.
  • 23. juni ble utredningen presentert for involverte departementer på oppstartsmøte med ekstern kvalitetssikrer.
  • Høsten/vinteren 2020 gjennomføres kvalitetssikring (KS1).

2021

  • Kvalitetssikring (KS1) fortsetter.