Konsept for nytt nødnett

Byggeklossene i nytt nødnett kan overordnet beskrives som følgende elementer og vises i figuren under:

  • Dekning og kjernenett (det blå feltet) skal i hovedsak leveres av kommersielle mobiloperatører.
  • Det skal etableres en statlig løsning for oppdragskritisk kommunikasjon. Dette omfatter nødnett-tjenester som blant annet gruppefunksjonalitet for tale, data og video (det grønne feltet).
  • Brukerorganisasjonene vil ha løsninger for kontrollrom og mobile enheter som mobiltelefoner/terminaler, nettbrett, mv. og tilhørende apper (det oransje feltet).
Figur: hovedelementene i valgt konsept for nytt nødnett

 

Et nytt nødnett basert på kommersiell mobilteknologi (4G/5G og videre generasjoner) tilrettelegger for at nød- og beredskapsaktørene kan utnytte innovasjonskraften i mobilmarkedet. Mobiloperatørene er underlagt sikkerhetsloven, har spisskompetanse på mobilnett og har egne sikkerhetsmiljøer med kapasitet til å motstå, detektere og håndtere digitale hendelser.

Det er nødvendig med god kunnskap om både nød- og beredskapsaktørenes behov, dagens mobilnett, tilbydere og konkurransen i markedet for å gjøre gode valg på veien videre. Det skal blant annet utformes en anskaffelsesstrategi og evt. endringer av reguleringer. Det er behov for å kartlegge dekning, robusthet, tjenestetilgjengelighet og videre vurdere eventuelle styrkingstiltak.

Nytt nødnett vil basere seg på standardiserte grensesnitt mellom kjernenett og løsning for oppdragskritiske tjenester. Staten vil benytte ulike virkemidler, som eierskap, sikkerhetsloven, regulering, tilsyn og avtaler for å oppnå tilstrekkelig grad av nasjonal kontroll og forsvarlig sikkerhet i nytt nødnett. 

Mye som skal sees på i forprosjektet

De tekniske løsningene som danner basis for nytt nødnett er hittil beskrevet på konsept-nivå. I forprosjektet skal løsningene utredes mer detaljert. Dette vil på flere områder gjøres i dialog med bransjeaktørene.

Et eksempel på tema som må sees nærmere på er hvordan dekning i luftrommet skal løses. Nødnett har per i dag et spesifikt radionett for luft-bakke-luft (Air-ground-air)-kommunikasjon der helikoptre og saktegående fly, som er del av beredskapen, kommuniserer med bakkemannskap og kontrollrom. Dette er en grunnleggende funksjonalitet som må kunne tilbys også i nytt nødnett.

Et annet tema som skal utredes er hvordan et nytt nødnett kan utnytte radiodekningen fra alle de kommersielle mobilnettene i Norge.