Tidslinje nytt nødnett

Her følger en tidslinje med relevante milepæler:

2023

 • 4. juli mottok DSB et mandat fra JD til å gjennomføre et forprosjekt for ny løsning for nød- og beredskapskommunikasjon. Forprosjektet skal vise hvordan staten, gjennom det valgte konseptet, kan sikre brukere av ny nød- og beredskapskommunikasjon en fremtidsrettet løsning for kommunikasjon og informasjonsdeling som er robust og sikker med god dekning og kapasitet. 
 • 5. mai mottok DSB nyheten om at konseptvalget for nytt nødnett er tatt.
 • 17. mars ble kvalitetssikring av tilleggsutredningen ferdigstilt. 

2022

 • 15. november overleverte DSB og Nkom tilleggsvurderinger knyttet til ny nød- og beredskapskommunikasjon til JD.  

2021

 • 18. juni ble ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVUen ferdigstilt.
 • 1.-2. desember ble Nødnettdagene avholdt med fokus på Nødnett nå - og i fremtiden. Fremtidens løsning for nød- og beredskapskommunikasjon var på agendaen, og blant annet ble mobiloperatørene samlet til debatt: Hvordan sikrer vi robuste og gode tjenester? Hva er de viktigste utfordringene? Og kan vi stole på mobilnettene?

2020

 • Høsten/vinteren 2020 gjennomføres kvalitetssikring (KS1).
 • 23. juni ble utredningen presentert for involverte departementer på oppstartsmøte med ekstern kvalitetssikrer.
 • 19. juni ble KVU for fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon overlevert til JD.

2019

 • 25. november ble det avholdt et åpent informasjonsmøte om KVU-arbeidet på Litteraturhuset.
frokostmøte.png
Foto: DSB
 • 11. april mottok DSB og Nkom presiseringsbrev fra JD med endelig KVU-oppdrag: DSB og Nkom skal utrede ulike konsepter for hvordan nød- og beredskapsetaters behov for å kunne kommunisere og dele oppdragskritisk informasjon kan tilfredsstilles i fremtiden.

KVU-arbeidet organiseres som et prosjekt med DSB som prosjekteier. Interessenter involveres gjennom referansegrupper, arbeidsgrupper, temasamlinger og etatsvise særmøter. Brukerne av Nødnett har en sentral rolle som primære interessenter. Behovene utredes i ulike arbeidsgrupper som tar for seg temaer som funksjonalitet, dekning, robushet, sikkerhet, kontrollrom og terminaler.

Basert på dette foretar prosjektet en helhetsvurdering, og sikrer konsistens og grensesnitt mellom produkter.

Berørte departementer og underliggende etater holdes oppdatert og involvert gjennom informasjonsmøter.

2018

2017