Etablering av utvidet innendørsdekning

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Etablering av utvidet innendørsdekning

Nødnett er bygd med økt signalstyrke i de 22 største byene og rundt samtlige brannstasjoner for å gi høy sannsynlighet for innendørsdekning.

Erfaringene hittil er at de aller fleste bygg oppnår tilfredsstillende innendørsdekning, men dekningen avhenger av byggenes konstruksjon. 

Kan bruk av spesialradioer/gateway dekke innendørsbehovet? 

Brann, politi og helses kjøretøy har spesialradioer installert som fungerer som et bindeledd mellom Nødnett og Nødnettradioer som er utenfor Nødnetts dekningsområde. I tillegg kan mulighet for direktemodus være et alternativ for innendørs kommunikasjon. Dette kan oppfylle kravene som stilles til byggeier i Byggteknisk forskrift til Plan og bygningsloven, TEK10, og Brann og eksplosjonsvernloven. Mer om gateway og direktemodus.  

Utvidet innendørsdekning må godkjennes av DSB 

For å kunne sikre kvaliteten i radionettet, samt opprettholde ansvaret som eier av Nødnett, må faste anlegg for innendørsdekning etableres kun etter godkjennelse av DSB. Mer om mulige forstyrrelser i nettet ved etablering av repeatere 

Etablering av utvidet innendørsdekning  
  1. Forespørsel om utvidet innendørsdekning skal sendes DSB. Behovet for utvidet dekning må være dokumentert av Nødnett-brukere. Dette gjelder både for eksisterende bygg og nybygg. For eksisterende bygg bes søkeren vurdere i samarbeid med lokale brukere om spesialradioer/gateway i biler vil dekke behovet for innendørsdekning. 
  2. Innsendt forespørsel om utvidet dekning vil vurderes av DSB. Hvis det foreligger et reelt behov vil DSB og byggeier/søker inngå avtale for videre analyse og utarbeidelse av designforslag (del 1). DSB vil i samarbeid med underleverandør analysere hvilken løsning som er optimal i hvert enkelt tilfelle. Analyse- og designfasens omfang avhenger av kompleksitet, og faktureres etter medgått tid og materiell. I designforslaget presenteres kostnader for å etablere selve anlegget, samt årlige driftskostnader.
  3. Byggeier/søker tar deretter stilling til om det er ønskelig å gå til bestilling av installasjon og integrasjon/idriftsetting til gitt pris. (del 2). 

Alle aktive komponenter i et slikt anlegg leveres, installeres, driftes og eies av DSB med underleverandører. Eventuell design, installasjon og drift av passive komponenter må godkjennes av DSB.  

Finansiering av innendørsanlegg i sin helhet bekostes av byggeier/bruker. Dette gjelder også for flytting av eksisterende anlegg og etablering av nye nødetatsbygg.