Telenors modernisering medfører endringer i Nødnett


Telenors modernisering og utbytting av kobbernett med IP-teknologi medfører endringer i Nødnett infrastruktur.

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2024 at deler av kostnadene knyttet til nødvendige investeringer i Nødnett dekkes av brukerne.

Oppgraderingen av Telenors nett kommer Nødnett til gode. Muligheter for bedre overvåking og raskere feilretting kan medføre mindre nedetid i Nødnett. Oppgraderingene pågår i 2023 og 2024. 

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet at deler av disse kostnadene dekkes av brukerne i 2024 gjennom en fordeling mellom brukergruppene basert på antall abonnement.

Prop. 1 S (2023–2024):

Telenor skal avvikla koparnettet sitt og erstatta dette med moderne IP-teknologi. Koparnettet er gammal teknologi og blir i dag bl.a. brukt til overføring av kommunikasjon (transmisjon) i Nødnett. Omlegginga inneber at komponentar i Nødnett må endrast eller bytast ut for at dagens teneste kan haldast oppe. Dette er eit omfattande arbeid som medfører vesentlege kostnader. 

Regjeringa foreslår at delar av desse kostnadene dekkast av brukarane i 2024 gjennom ei fordeling mellom brukargruppene basert på talet på abonnement, med unntak av dei frivillige organisasjonane i redningstenesta. Brukarfinansieringa er estimert til om lag 95 mill. kroner. Om lag 40 mill. vil bli belasta statlege brukarar medan kommunale brukarar skal betala om lag 31 mill. kroner. Andre brukarar, bl.a. dei frivillige organisasjonane i redningstenesta, vil måtte betale om lag 24 mill. kroner. Dei frivillige organisasjonane i redningstenesta vil bli kompensert for dette, jf. omtale under kap. 455, post 71.

Informasjon fra DSB i januar 2024

DSB ser nå på hvordan kostnaden vil påvirke den enkelte Nødnett-kunde. Alle kunder vil i januar motta et brev med detaljert informasjon om saken.