Ser på satellitt-muligheter i Nødnett


DSB skal lære mer om ny satellitt-teknologi. Med midler fra Norsk Romsenter utredes nå muligheter for økt beredskap for Nødnett-brukerne.

I dagens Nødnett benyttes geostasjonære satellitter, mens det nå sees på mulighetene lavbanesatellitter kan gi.

- Lavbanesatellitter har potensiale for å bedre robustheten i dagens Nødnett, og vil etter hvert kunne spille en rolle i løsningen for nytt nødnett. Vi er derfor veldig glade for at vi nå har etablert et tett samarbeid med Romsenteret, sier Eline Palm Paxal, avdelingsdirektør i DSB.

Den store forskjellen på de ulike type satellittene er kapasitet og kostnader. Det åpner opp for nye bruksområder for beredskapen i Norge.

- På lavbanesatellitter er kapasiteten langt høyere enn satellittene som benyttes i Nødnett i dag. Det gir muligheter for å sende video og åpner for mange brukerscenarier i fremtiden, forklarer Paxal.

DSB benytter i dag satellitter på transportable basestasjoner som kjøres ut ved større utfall for å gjenopprette dekningen i et område.

- Dagens bruk av satellitter fungerer veldig bra som en reserveløsning. Moderne lavbanesatellitter åpner opp muligheten for å ha utstyr permanent på prioriterte basestasjoner, sier Paxal.

DSB og NRS har inngått avtale om et prosjekt for å prøve ut lavbanesatellitter i Nødnett, og vurdere satellitters rolle i nytt nødnett. DSB får tildelt 3 mill. kroner for å skaffe konkret erfaring med å bruke lavbanesatellitter i dagens Nødnett.

Kontrakten ble signert av Norsk Romsenters direktør Christian Hauglie-Hanssen og DSB-direktør Elisabeth Aarsæther den 12.5.2023.

- Vi følger med på utviklingen innen satellittkommunikasjon, både når det gjelder dagens Nødnett og nytt nødnett. Så dette er et viktig og fremtidsrettet samarbeid mellom DSB og Norsk Romsenter, sier Paxal.

Norsk Romsenter og DSB tror et samarbeid kan gi ny kunnskap om ulike forhold relatert satellittkommunikasjon for samfunnssikkerhetsanvendelser. Fra v. Fagsjef Rune Sandbakken, Avdelingsdirektør Steinar Thomsen og NRS-direktør Christian Hauglie-Hanssen fra NRS, samt DSB-direktør Elisabeth Aarsæther, avdelingsdirektør Eline Palm Paxal og fagdirektør Nina Myren fra DSB. Foto: Petter E. Skanke, NRS.