Nødnetteffekten

Foto: Fredrik Naumann/DSB

Nødnett kobler norske nød- og beredskapsaktører sammen, og har blitt avgjørende for den nasjonale beredskapen.

Hva er Nødnetteffekten?

Nødnett har gjort det mulig for norske nød- og beredskapsaktører å dele informasjon, etablere et felles situasjonsbilde og samarbeide i nød og krise. Ressursene er bedre styrt og opplever sikker kommunikasjon når det gjelder. Nødnett hjelper våre hjelpere å verne om liv og verdier. Nødnett har gitt en viktig samvirkeeffekt - vi kaller den Nødnetteffekten.

Det viktigste er at ressursene fortsetter å finne hverandre. Foto: Fredrik Naumann
Foto: Fredrik Naumann/DSB

Nødnetteffekten i fremtiden

Nødnetteffekten viser viktigheten av gode verktøy for nød- og beredskapskommunikasjon. DSB er spesielt opptatt av å sørge for at denne effekten ivaretas og utvikles videre.

Kommunikasjonsløsninger for nødnett-tjenester vil i fremtiden kunne leveres av de kommersielle mobiltilbyderne. Flere land ser på hvordan mobilnettene kan utvikles slik at også nød- og beredskapsaktørene kan bruke dem. Når nødnett-tjenestene etter hvert skal bæres i de kommersielle mobilnettene, åpnes det for nye muligheter for oppdragskritiske.

Her kan du lese mer om arbeidet med fremtidens nødnett.

Å løfte nødnetteffekten videre i fremtidens nødnett krever innsats fra flere samfunnssektorer. Flere departementer, etater og organisasjoner må bidra. Arbeidsrutiner må tilpasses slik at man kan utnytte de mulighetene som skapes, og mobiloperatørene vil få et større ansvar enn de har i dag.

Det viktigste er at ressursene fortsetter å finne hverandre, og at de fortsatt kan samhandle effektivt og sikkert. Ved å utvikle nødnetteffekten videre, øker vi samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, eller setter liv og helse i fare.

Nødnetteffekten på Nødnettdagene 2021

På Nødnettdagene 2021 fortalte Sigurd Heier (Nød- og beredskapskommunikasjon/DSB) om Nødnetteffekten. Her kan du se hans innlegg og påfølgende panelsamtale om hvordan vi viderefører Nødnetteffekten og samvirke i fremtiden. I panelet deltok Elisabeth Rise (POD), Steinar Olsen (Hdir), Johan Marius Ly (Brann og redning/DSB og Sigurd Heier.