Fellesfunksjonen

Innsatsledere fra brann, politi og helse står i samtale foran en ambulanse.
Foto: Fredrik Naumann/DSB

Fellesfunksjonen sikrer administrasjon og forvaltning av kontrakt om vedlikehold og support av kontrollromsutstyr. I tillegg ivaretar funksjonen tjenester for bruk av radioterminaler.

Fellesfunksjonen sikrer nødetatene felles basisfunksjonalitet, enhetlig utvikling og gode leverandøravtaler slik at samhandlings- og integrasjonsgevinstene blir opprettholdt og videreutviklet.

Fellesfunksjonen ivaretar, på vegne av nødetatenes driftsorganisasjoner, oppgaver innenfor:

  • Oppfølging av teknisk support for kontrollrom
  • Tilleggskjøp for kontrollrom
  • Innføring av ny programvare i kontrollrommene
  • Økonomi

En del oppgaver omfatter også radioterminalene/uteressursene, direkte og indirekte:

  • Endringer eller ny funksjonalitet i Nødnett som påvirker radioterminalene
  • Standarder, grensesnitt og godkjenningsprosesser for utstyr/programvare som kan kobles til kontrollrommene og som vil påvirke nødnettløsningen
  • Andre oppgaver aktuelle for alle nødetatene, for eksempel forvaltning av nasjonalt fleetmap

Fordeling av kostnader

De totale kostnadene fordeles etter dagens og fremtidens benyttelse av Fellesfunksjonen: 70 % vektes etter antall operatørplasser i kontrollrommene og 30 % etter antall radioterminalabonnementer. Dette fordi det er flere oppgaver knyttet til kontrollrom enn radioterminaler.

Bakgrunnen for etablering av Fellesfunksjonen 

Stortinget har bestemt at kostnader til brukerutstyr tilknyttet Nødnett skal brukerfinansieres, ref. St.Prop. 100S (2010-2011). I 2016 ble det besluttet at eierskap til utstyr og løsninger tilknyttet Nødnett, dvs. radioterminaler og kontrollrom, skulle overføres fra den gang Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), til eiermiljøer i henholdsvis helse- og justissektoren.

Regjeringen besluttet i 2016 at det skulle opprettes en fellesfunksjon. Fellesfunksjonen skulle, i samarbeid med og på vegne av alle brukermiljøer, ivareta fellesløsninger og fellesavtaler etter overføring av eierskapet av brukerutstyret i Nødnett til eiermiljøene i helse- og justissektoren.

Det har tatt tid å finne en hensiktsmessig måte å løse dette oppdraget på. Våren 2019 ble det gjennomført et prosjekt med kjernebrukerne, hvor man ble enige om både omfang, innhold og oppgaver i Fellesfunksjonen. Man ble også enige om en finansieringsmodell. Avtalen har vært gjeldende siden 01.01.2020.

Innføringen av Fellesfunksjonen er en regjeringsbeslutning og kundene kan ikke avbestille denne.