Innendørsdekning

Nærbilde av en brannmann med radioterminal på brystet. Han befinner seg innendørs.
Foto: Fredrik Naumann/DSB

Innendørsdekning kan oppnås med en enkel utvendig antenne, med et større anlegg inne med flere antenner, eller ved at det settes opp en innendørs basestasjon.

Faste anlegg for innendørsdekning kan kun etableres etter godkjennelse fra DSB. Dette for å at DSB skal kunne sikre kvaliteten i Nødnett, samt opprettholde ansvaret som eier.

Løsning og utstyr for innendørsdekning vil variere og hvert anlegg vil ha forskjellige design. Løsningene spenner fra ekstra utvendig antenne, til større anlegg med repeatere, kabling og flere antenner. Se produktbeskrivelsen nederst på siden for mer informasjon.

Hvordan er innendørsdekning for Nødnett regulert?

Det finnes ingen lovhjemmel pr. i dag som pålegger bygg direkte å ha innendørsdekning for Nødnett. Men Byggteknisk forskrift (TEK17) §11-17 beskriver forhold for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Der står det:

"Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats."

I veiledningen til den aktuelle paragrafen står det:

"For å sikre radiokommunikasjon for rednings- og slokkemannskap, må det i byggverk uten tilfredsstillende innvendig radiodekning og hvor det kan bli behov for redningsinnsats, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at rednings- og slokkemannskap kan benytte eget samband."

I forskrift om brannforebygging beskrives også eiers plikt til å oppgradere sikkerhetsnivået i bygg:

"Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme." 

Hvordan forbedre din innendørsdekning?

1. Send inn søknad om innendørdekning. Skjema ligger nederst på denne siden.

2. Bestill deretter en analyse og et designforslag til innendørsanlegg. Omganget av arbeidet avhenger av løsningens kompleksitet og faktureres etter medgått tid og materiell, uavhengig av om avtale om etablering inngås.

3. Kostnader for anskaffelse og drift utarbeides, og tilbud sendes fra DSB.

4. Bestill innendørsanlegg.

5. Leveranse av innendørsanlegg tar fra 6 til 12 måneder.

Kostnader

DSB har ikke midler til å bygge utvidet innendørsdekning for Nødnett. Finansisering av innendørsanlegg, investeringer og driftskostander må derfor i sin helhet bekostes av byggeier/bruker. Prisen for innendørsanlegg vil variere, og vil typisk ligge mellom 100.000 - 500.000 kroner i anskaffelse. Driftskostander vil kunne påløpe i tillegg. Driftskostnadene vil variere, og vil typisk ligge mellom 35.000 – 70 000 kroner pr. år. 

Drift og Brukerstøtte

Drift utføres av DSB sin driftsansvarlig av Nødnett. DSB overvåker og feilretter det leverte innendørsanlegget i henhold til Nødnettkontrakten.

 


Søknad om innendørsdekning
Trykk her for å sende inn søknad om innendørsdekning. Alle felt må fylles ut.
Produktbeskrivelse - Utvidet innendørsdekning 1.7.pdf (2 MB)