Internasjonalt samarbeid

En politikvinne står foran en tavle, hvor det er skrevet Røros og Funäsdalen.
Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Informasjon- og erfaringsdeling på tvers av landegrenser er viktig på politisk, strategisk og operativt nivå. Nødsituasjoner tar ikke hensyn til landegrenser, så det kan heller ikke nød- og beredskapskommunikasjonen gjøre.

Haga-samarbeidet og Oslo-konklusjonene

Det nordiske samarbeidet om samfunns- og kriseberedskap ble innledet og formalisert i Haga-erklæringen i 2009. Hvert år møtes de nordiske ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet og kriseberedskap for dialog og videreutvikling av samarbeidet.

Samarbeidet ble ytterligere fordypet i den nye Haga-II erklæringen. Arbeidet er i overensstemmelse med den nordiske solidaritetserklæringen fra 2011.

Formålet med Haga-samarbeidet er å sikre borgerne i de nordiske landene et sikkert og robust samfunn gjennom grenseoverskridende samarbeid – et robust Norden uten grenser. Avtalen omfatter samarbeidsområder som redningstjeneste, brannforebygging og nødkommunikasjon.

De overordnede målene er å redusere landenes sårbarhet, forsterket felles responsevne, øke kostnadseffektivitet, samt å oppnå større felles gjennomslagskraft i Europa og internasjonale fora. Dette er utdypet i Oslo-konklusjonene.

Haga utviklingsmål 2019 – 2021 bygger på Haga II-erklæringen, og følger opp konklusjonene fra Helsingfors 2016, samt formannskapsrapporten henholdsvis fra Island i 2017 og Sverige i 2018. I perioden 2019-2021 har Haga-samarbeidet fokusert på CBRNE, skog-/naturbrann og nødkommunikasjon.

Norge hadde et særlig ansvar for å lede arbeidet med nødkommunikasjon. I arbeidet ble det fokusert på å sikre at gevinstene som er oppnådd med nødkommunikasjon over grensene blir videreført og utviklet i fremtidige systemer.

nordby.JPG
Foto: Johan Eklund/MSB

Internasjonale møteplasser

Som kompetanseorgan, systemansvarlig og tjenesteleverandør av Nødnett deltar DSB på en rekke internasjonale møteplasser. Informasjon- og erfaringsutveksling hjelper alle aktører som arbeider med beredskap, enten fokuset er på utforming av politikk, behov- og brukerforståelse, drift, utvikling og forvaltning, eller samvirke.

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon representerer DSB på ulike møteplasser og følger opp nasjonalt. Her er noen eksempler på sentrale fora og møteplasser på området nød- og beredskapskommunikasjon:

  • NCCOM (Nordic Critical Communication Operator Meeting) (tidligere NTOM) er en møteplass for de nordiske TETRA-operatørene. Læring og erfaringsutveksling står i fokus når representanter fra Danmark, Finland, Sverige og Norge møtes med intensjon om fortsatt robust og grenseløs nødkommunikasjon i Norden. Fra 2022 har også Island deltatt på NCCOM. 
  • TCCA (TETRA Critical Communication Association) er en medlemsorganisasjon som leder den globale utviklingen av standardiserte, kritiske kommunikasjonsløsninger for profesjonelle brukere. Medlemmene består av myndigheter, produsenter, operatører og sluttbrukere, og organisasjonens formål er å diskutere og utvikle markedet til fordel for alle.

DSB er medlem, og siden 2019 har DSBs avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon vært representert i TCCAs styre. DSB deltar også i arbeidsgruppen Critical Communications Broadband Group (CCBG).

  • PSCE (Public Safety Communications Europe Forum) er et forum hvor representanter fra offentlige sikkerhetsorganisasjoner, industri og forskningsinstitusjoner møtes for å diskutere og utveksle ideer og beste praksis, utvikle vyer og veikart og forberede fremtiden for offentlig nødkommunikasjon.
  • RCEG- LEWP (Radio Communication Expert Group – Law and Enforcement Party): LEWP er et EU-organ for politiorganisasjoner i EU-landene. RCEG er en spesialistgruppe for radiokommunikasjon, tale og bredbåndsdata. RCEG-LEWP diskuterer spørsmål knyttet til offentlige myndigheters radiokommunikasjon med fokus på politirelaterte problemstillinger. DSB møter på vegne av politiet.
  • Dimetra User Forum er en møteplass på teknisk nivå for organisasjoner som benytter Motorolas teknologi. Organisasjonene møtes for å diskutere felles problemstillinger.

Ellers har DSB et tett samarbeid med ESMC, UK Home Office sin organisasjon for å etablere fremtidens nødnett. DSB har blant annet etablert Kodiak User Forum, da både ESMC og DSB har anskaffet en Kodiak-plattform fra Motorola/Kodiak og ønsker samordnet læring.